Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Realizace: probíhá od roku 2017

Objednatel:

BG STUDIO s. r. o.

Zhotovitel:

sdružení Společnost MOTOR PÍSEK

  • Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. - vedoucí účastník sdružení
  • FCC Česká republika, s. r. o. - člen sdružení
  • QUAIL spol. s r.o. - člen sdružení
  • BIOANALYTIKA CZ, s. r. o. - člen sdružení
Kontaminanty:

ropné a chlorované uhlovodíky

Cena bez DPH dle smlouvy:

23 626 626,51 Kč

Kontakt:

Ing. Jakub Eichler
mobil: 724 947 194

Předmětem zakázky je odstranění ohnisek kontaminace ropných uhlovodíků v nesaturované zóně, resp. snížení znečištění ropných uhlovodíků v nesaturované zóně horninového prostředí pro limity pro odtěžení zemin, odstranění volné fáze ropných uhlovodíků z hladiny podzemní vody na lokalitě.

K 31. 8. 2018 byly provedeny tyto práce:
- Projekční a přípravné práce
- Demolice podzemních jímek
- Odstranění kontaminovaných stavebních konstrukcí
- Odstranění ohnisek kontaminace
- Demolice jednotlivých příček a jímek
- Zbudování sanačních šachet
- Sanace saturované zóny horninového prostředí
- Sestavení sanační technologie z ORL
- Monitoring podzemních vod, laboratorní zkoušky

Připojené fotogalerie