Sanace průmyslového areálu Transporta Chrudim – řešení havarijního stavu na podzemních vodách

Realizace: probíhá od roku 2004

Zadavatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Kontaminanty

ClU

Celkové dosavadní náklady

57 mil. Kč

Kontaktní osoba

mobil

Jiří Unčovský

602 492 566

Forma realizace

Hlavní dodavatel

Výrobní areál Transporta Chrudim a.s.

Úvod

V září 2003, po zjitění míry a rozsahu kontaminace, byla na lokalitě Transporty vyhlášena havarijní situace na podzemních vodách. V prvním čtvrtletí roku 2004 Krajský úřad Pardubického kraje z pozice investora, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, zadal na základě výsledků výběrového řízení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim realizaci protihavarijních opatření, která především spočívají v zamezení migrace prioritních kontaminantů podzemními vodami vně areálu bývalého s.p. Transporta - nový závod pomocí kontinuálního jímání podzemních vod z ochranné hydraulické bariéry při severovýchodní hranici výrobního areálu, sledování vývoje, míry a rozsahu kontaminace lokality bývalého s.p. Transporta a lokality severního předpolí - prioritně směrem k využívaným zdrojům pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Chlorované uhlovodíky byly využívány při procesu výroby s cílem odmastit kovoné konstrukce jeřábů, výtahů a eskalátorů před vlastní aplikací protikorozních nátěrů. Vzhledem k malé znalosti byly CIU po použití utráceny zasáknutím na skládky uhlí a rovněž i zasáknutím přímo do horninového prostředí.

Mělký oběh podzemní vody je v zájmovém území vázán na zvodněné kvartérní segmenty ( pouze podél toků) a na prostor přípovrchového rozpojení výchozů křídy. Hluboký oběh podzemní vody je vyvinut v psamitických sedimentech perucko- korycanského souvrství. Mocnost sedimentů souvrství je značně proměnná a v maximech dosahujem až 60 metrů ( deprese předkřídlového reliéfu). V nadloží cenomanského kolektoru (až po zónu přípovrchového rozpojení) se vyskytuje pelitický soubor hornin, mající funkci izolátoru.

Chlorovanými uhlovodíky je kontaminována přípovrchová zvodeň. Zvodeň je v celé ploše napájena infiltrací ze srážek. Kolektor cenomanu je doplňován srážkovou infiltrací na výchozech při severním úbočí Železných hor. Lokálně rovněž vcezem povrchové vody z toků ( v místech změny podloží z málo propustných hornin krystalinika na kolektorské horniny perucko- korycanského souvrství). V oblasti Markovic bylo pro vodárenské účely z kolektoru cenomanu čerpáno průměrně 25l/s.

FOTOGALERIE