Sanace skládkového a lesního prostoru Bor u Skutče v CHKO – řešení havarijního stavu na podzemních vodách

Realizace: roky 2002 - 2008

- Sanace probíhala od r. 2002 do konce roku 2008. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 probíhal pětiletý postsanační monitoring.

- Řešení havarijního stavu na podzemních vodách

Zadavatel: postupně OkÚ Chrudim, MŽP ČR, KÚ Pardubického kraje

 ■ Kontaminanty

  • CLU

Celkové náklady

  • 54 mil. Kč

Forma realizace

  • Hlavní dodavatel

 ■ Kontaktní osoba

  • Mgr. Pavel Vančura
  • Ing. Jan Kašpar, 602 128 869

 

Bor u Skutče - likvidace staré ekologické zátěže

Druh kontaminace

Těkavé chlorované uhlovodíky (CLU), konktrétně tetrachlorthylen (perchlorethylen), trichlorethylen a dichlorethyleny. CLU byly používány k odmašťování ve srojírenských závodech regionu.

Obecná problematika

Masivní výskyt karcinogenních kontaminantů migrujících do podzemních a povrchových vod byl v příkrém rozporu se stávající legislativou, byl ohrožován ekosystém v chráněné oblasti a znehodnocováno životní prostředí v turisticky atraktivní krajině.

Cíl sanačních prací

Cílem sanačního zákroku bylo odstranit ohniska znečištění až na nekolizní zbytkové znečištění, sanované pozemky uvést do ekologicky bezpečného stavu.

Rozsah kontaminace

Zdrojem kontaminace byly kaly CLU, které byly uloženy bez jakéhokoli zabezpečení v minulých desetiletích v prostoru tzv. Bukáčkova lomu, a dále čistá chemikálie - perchlorethylen, který byl vyléván v prostoru točny tzv. Vobejdova lomu. Odtud došlo postupně k rozsáhlé migraci kontaminantu v propustném prostředí po bázi kolektoru podzemní vody.

Matematickým modelováním bylo potvrzeno riziko dalšího šíření kontaminace do řeky Novohradky a do podzemních vod cenomanského souvrství v prostoru Vranice - Roudná - Nové Hrady. Na základě těchto informací zařadila ČIŽP OI Hradec Králové problematiku zajištění odstranění této staré ekologické zátěže mezi nejvyšší priority v královéhradecké oblasti.

 ■ Bor u Skutče – likvidace staré ekologické zátěže :

 1. Popis lokality, vznik havarijního stavu

Kontaminace zdroje veřejného vodovodu obce Bor u Skutče, a sice vrtu PB-3, byla zjištěna v prosinci 1999, resp. potvrzena počátkem ledna 2000 Okresní hygienickou stanicí Chrudim v rámci pravidelného sledování vývoje kvality vody ve vodovodních sítích. Do r. 1999 byly v tomto veřejném vodovodu sledovány pouze běžné ukazatele a kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky (dále jen CLU) zůstávala skryta. Zjištěná hodnota CLU činila 1 100 µg/l.

Zdrojem kontaminace byly kaly CLU, které byly uloženy bez jakéhokoli zabezpečení v minulých desetiletích v prostoru tzv. Bukáčkova lomu, a dále čistá chemikálie – perchlorethylen, který byl vyléván v prostoru točny tzv. Vobejdova lomu. Odtud došlo postupně k rozsáhlé migraci kontaminantu v propustném prostředí po bázi kolektoru podzemní vody.
Efekt šíření CLU v horninovém prostředí propustných cenomanských pískovců byl dále umocněn vybudováním a zprovozněním nového vodárenského vrtu PB-3 v r. 1991, čímž došlo k nasávání znečišťujících polutantů z větších vzdáleností, což vedlo k totálnímu znehodnocení vodního zdroje.

2. Prvotní zajištění lokality

Na lokalitě byl vyhlášen havarijní stav a bylo zajištěno nouzové zásobení pitnou vodou v cisternách.

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. byla schopna ve velmi krátké době (do 5 dní) nainstalovat a zprovoznit sanační technologii (stripovací kolonu se zemní akumulací a čerpací technikou), což spolu s dobrou znalostí místního terénu rozhodlo o výběru uchazeče pro tuto zakázku.
Voda na výstupu ze stripovací kolony již splňovala limit pro pitnou vodu (10 mikrogramů perchlorethylenu na 1 litr vody), avšak inkrustované rozvody vodovodu stále uvolňovaly nasorbované CLU ve velkých koncentracích (cca 70 µg/l). Následně bylo nutno veškeré kontaminované rozvodné řady veřejného vodovodu vyměnit a po vybudování vodojemu se připojit na vodovod Nové Hrady-Proseč.

3. Rozsah kontaminace
Následovaly průzkumné práce, které vedly ke zjištění původu a místa vzniku znečištění, jak je uvedeno výše.
Kromě plošného zasažení podzemních vod bylo zjištěno i odvodňování kontaminovaných vod do Borského potoka.
Matematickým modelováním bylo potvrzeno riziko dalšího šíření kontaminace do řeky Novohradky a do podzemních vod cenomanského souvrství v prostoru Vranice – Roudná – Nové Hrady.
Na základě těchto informací zařadila ČIŽP OI Hradec Králové problematiku zajištění odstranění této staré ekologické zátěže mezi nejvyšší priority v královéhradecké oblasti.
Provedeným průzkumem byla zjištěna znečištěná plocha cca 870 000 m2, tj. 0,87 km2, s maximální zjištěnou kontaminací v ohnisku znečištění 191 000 µg/l, z toho perchlorethylenu 180 500 µg/l.

 4. Realizovaná nápravná opatření
Od roku 2002 do konce roku 2008 probíhaly sanační práce.

V rámci sanačních prací bylo nutné rozdělit kontaminační mrak CLU v saturované zóně a přerušit dotaci prostoru současného rozvlečení kontaminace, tj. prostoru za Vobejdovým lomem.

Z tohoto důvodu bylo od 26. 11. 2002 do 31. 12. 2008 prováděno trvalé sanační čerpání na bocích Bukáčkova a Vobejdova lomu a na linii za Bukáčkovým a Vobejdovým lomem se současným vytvořením hydraulické bariéry a čištěním kontaminovaných vod.
Technologie čištění kontaminovaných vod spočívala ve vystripování CLU ve stripovacích kolonách a záchytu uvolněných CLU ve filtrech s aktivním uhlím.
Vyčištěná voda byla za účelem proplachu kontaminovaných hornin a následného zvýšení sanačního efektu částečně zasakována v ohnisku znečištění, a sice ve dvou liniích na točně Vobejdova lomu a dále prostřednictvím zasakovacího vrtu před hydraulickou clonou.

Tímto byly vytvořeny podmínky pro:
a) sanaci podzemních vod v ohnisku znečištění,
b) postupné dočištění sekundárně zasaženého prostoru.
Jako druhý důležitý sanační krok bylo v r. 2003 provedeno dílčí odtěžení v Bukáčkově lomu s odvodněním uvedeného prostoru sanačním drénem. Následně bylo zprovozněno 8 ks ventingových stanic za účelem odsávání a čištění kontaminovaného půdního vzduchu prostřednictvím vertikálních a horizontálních vrtů. Sanační čerpání bylo intenzifikováno technologií airspargingu. Nadále byl provozován řízený systém zasakování a zatláčení vyčištěných vod.

Sanační práce prováděla firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
Odborný dohled (supervizi) prováděl Ing. Radomír Muzikář, CSc.

Za celé období sanačních prací bylo k 31.12.2008 odtěženo a zlikvidováno:

  • saturovaná zóna 862 kg CLU
  • nesaturovaná zóna 21 491 kg CLU

celkem 22 353 kg CLU

Došlo k poklesu průměrných koncentračních hodnot CLU z 23 873 µg/l na 754 µg/l, což umožnilo nastartování tzv. atenuačních procesů (tj. přírodního samočištění), které bylo doloženo průběžným monitoringem lokality.

Na lokalitě zůstalo nekolizní zbytkové znečištění, které dle zpracovaného matematického modelu bude snižováno probíhajícími atenuačními procesy po dobu cca 50 let.
Vlastní sanační čerpání bylo ukončeno 22.12.2008, sanační práce celkově k 31.12 2008. Závěrečná zpráva ze sanace byla zpracována v dubnu 2009.

Dále probíhal pětiletý postsanační (následný) monitoring lokality ve čtvrtletních cyklech. V rámci postsanačního monitoringu byla potvrzena vysoká efektivita sanačních prací provedených v období 2002 - 2008. Cílové sanační limity nejsou překračovány.

Kvalita sledovaných povrchových vod k 31. 12. 2013 plně vyhovovala nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, ve znění nařízení vlády č. 229/2009 Sb.
 

V souladu se záměry prováděcího projektu byl postsanační monitoring k 31. 12. 2013 ukončen.