Sanace skládky nebezpečných odpadů Hodonín

Realizace: roky 2006 - 2008

Zadavatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Kontaminanty

OCP, ropné látky

Celkové náklady

64,5 mil. Kč

Kontaktní osoba

Mobil

Jiří Unčovský

602 492 566

Forma realizace

Hlavní dodavatel

Sanace skládky odpadů Hodonín

Zřízení skládky odpadů u obce Hodonín ( parcelní číslo 413/1) bylo povoleno rozhodnutím ONV Chrudim dne 10. dubna 1967 pod čj. les/209-3/67-6 ( povolení dočasného odlesnění plochy 0,016 ha pro zřízení skládky pro odpadní hmoty tuhé a tekuté ze středisek Vojtěchov, Synčany, Ronov a Sobětuchyú, resp. rozhodnutím ONV Chrudim dne 15. května 1967 pod čj. výst/1999/67-Po.

Dne 5. června 1977 bylo STS Slatiňany požádáno o prodloužení povolení skládkování, neboť STS naplnila obaly od pesticidních přípravků, tekutými a pevnými odpady z asanačních jímek sředisek ochrany rostlin stávající prohlubeň. Současně bylo pořádáno o povolení k deponování odpadů z mytí součástí traktorů.

Dne 22. června 1977 OHS Chrudim souhlasí v rámci jednání s pokračováním skládkování za předpokladu "neutralizace" chlorovanými přípravky. Dne 6. června 1978 pod čj. VLHZ/221.3/252/78/K je prodlouženo trvání skládky. Dne 2. července 1981 pod čj. VLHZ/221/81/94/R byl vydán zákaz zkládání odpadů na tuto skládku, a to na základě místního šetření, kdy docházelo k průsakům tekutých kalů do okolí a k prosychání okolních stromů. Současně bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

V roce 1982 byla zamítnuta další žádost o aktivaci této deponie. Od roku 1991 je vyvíjena aktivita Obecního úřadu v Hodoníně ve věci likvidace skládky odpadů. V letech 1967 až 1981 byly podle výpovědí pamětníků na skládku ukládány následující materiály:

  • Odpadní tuhé a tekuté hmoty ze středisek s.p. STS Slatiňany
  • Obaly od pesticidních přípravků
  • Tekuté a pevné odpady z asanačních jímek středisek ochrany rostlin
  • Odpady z mytí součástí traktorů- odmašťovací přípravek Alkon ( směs metasilikátu, fosforečnanu sodného, sody a tenzidů)
  • Chlorované přípravky sloužící k " neutralizaci" ukládaného materiálu
  • Silážní šťávy

Technická realizace projektu " Sanace skládky odpadu Hodonín" byla zahájena v září roku 2006. sanační práce jsou rozděleny do tří etap. V rámci první byly provedeny především přípravné a průzkumné práce jako zbudování obslužné komunikace a přípojky elektrické energie k prostoru skládky, terénní úpravy, georyzikální průzkum, zbudování sanačních a monitorovacích vrtů, hydrogynamické zkoušky, zbudování systému čerpání a dekontaminace podzemních vod, jeho uvedení do řádného kontinuálního provozu, zahájení pravidleního měsíčního monitoringu jakosti podzemních vod v prostoru skládky a širokém okolí apod.

Náplní druhé etapy bylo především odtěžení a likvidace odpadů z tělesa skládky a znečištěných podložních zemin. V rámci těchto prací bylo celkem vytěženo a odvezeno k likvidaci 4 567 tun nebezpečných odpadů. Po odtěžení skládky a znečištěných zemin byla provedena rekultivace prsotoru bývalé skládky formou zalesnění. Dále byl v rámci druhé etapy sanačních prací kontinuálně provozován systém čerpání a dokontaminace  podzemních vod a realizován měsíční monitoring jakosti podzemních vod. Na konci druhé etapy sanačních prací v říjnu 2007 bylo v rámci sanace podzemních vod dosaženo poklesu koncentrací organochlorových pesticidů v podzemních vodách v prostoru bývalé skládky o 70% oproti počátečním koncentracím těchto látek.

Úkolem třetí etapy sanačních prací, která bude ukončena v květnu 2008, je především dokončení sanace podzemních vod a rekultivace  prostoru bývalé skládky nebezpečných odpadů a také pokračování v pravidelném měsíčním monitoringu jakosti podzemních vod.

Připojené fotogalerie