Sanační práce na lokalitě Transporta

Realizace: roky 2004 - 2016

Zadavatel

Krajský úřad Pardubického kraje

Kontaminanty

ClU, BTEX, NEL, C10-C40

Celkové náklady bez DPH:

80 135 000 Kč

Kontaktní osoba

mobil

Jiří Unčovský

602 492 566

Forma realizace

Hlavní dodavatel

Realizace zakázky spočívala mj. v těchto činnnostech:

  • realizace a provoz hydraulické bariéry č. 1 "Transporta - nový závod"
  • poskytování služebn spočívajících v provozu a provozní údržbě vodohospodářských staveb vč. souvisejících provozních objektů
  • monitoring jakosti podzemních a povrchových vod
  • zpracování matematického modelu
  • aktualizace analýzy rizika
  • zpracování optimalizace projektové dokumentace

Výchozí situace:

V září 2003, po zjištění míry a rozsahu kontaminace, byla na lokalitě Transporty vyhlášena havarijní situace na podzemních vodách. V prvním čtvrtletí roku 2004 Krajský úřad Pardubického kraje z pozice investora, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, zadal na základě výsledků výběrového řízení společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim realizaci protihavarijních opatření, která především spočívají v zamezení migrace prioritních kontaminantů podzemními vodami vně areálu bývalého s.p. Transporta - nový závod pomocí kontinuálního jímání podzemních vod z ochranné hydraulické bariéry při severovýchodní hranici výrobního areálu, sledování vývoje, míry a rozsahu kontaminace lokality bývalého s.p. Transporta a lokality severního předpolí - prioritně směrem k využívaným zdrojům pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Chlorované uhlovodíky byly využívány při procesu výroby s cílem odmastit kovové konstrukce jeřábů, výtahů a eskalátorů před vlastní aplikací protikorozních nátěrů. Vzhledem k malé znalosti byly CIU po použití utráceny zasáknutím na skládky uhlí a rovněž i zasáknutím přímo do horninového prostředí.

Mělký oběh podzemní vody je v zájmovém území vázán na zvodněné kvartérní segmenty (pouze podél toků) a na prostor přípovrchového rozpojení výchozů křídy. Hluboký oběh podzemní vody je vyvinut v psamitických sedimentech perucko-korycanského souvrství. Mocnost sedimentů souvrství je značně proměnná a v maximech dosahuje až 60 metrů (deprese předkřídlového reliéfu). V nadloží cenomanského kolektoru (až po zónu přípovrchového rozpojení) se vyskytuje pelitický soubor hornin, mající funkci izolátoru.

Chlorovanými uhlovodíky je kontaminována přípovrchová zvodeň. Zvodeň je v celé ploše napájena infiltrací ze srážek. Kolektor cenomanu je doplňován srážkovou infiltrací na výchozech při severním úbočí Železných hor. Lokálně rovněž vcezem povrchové vody z toků ( v místech změny podloží z málo propustných hornin krystalinika na kolektorské horniny perucko- korycanského souvrství). V oblasti Markovic bylo pro vodárenské účely z kolektoru cenomanu čerpáno průměrně 25 l/s.

FOTOGALERIE