Hlukové studie v procesu EIA

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro autorizované a odborně způsobilé osoby v procesu EIA, zástupce podnikatelské sféry a pracovníky státní správy a samosprávy, kteří vystupují v rámci procesu posuzování na životní prostředí. Program semináře je zaměřen na požadavky na hlukové studie pro účely EIA.

Datum od:
21.04.2011 09:00
Datum do:
21.04.2011 15:00
Místo konání:
Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna
Druh:
seminář

Nedílnou součástí dokumentace EIA je mj. posouzení vlivu na veřejné zdraví (hodnocení zdravotních rizik). V případě, že záměr může mít vliv na akustickou situaci posuzované lokality, je nutné vypracovat odborné posouzení zdravotních rizik expozice hluku (HRA). Základem pro takovéto posouzení je dobře zpracovaná hluková studie. Ještě stále někteří akustici zpracovávají akustickou studii pro účely HRA jako standardní hlukovou studii, jejímž výstupem je pouze porovnání predikovaných hodnot s deskriptory hluku, resp. jejich hygienickými limity dle NV 148/2006 Sb. Takto zpracovaná studie je pro vypracování HRA nedostatečným podkladem. Tento seminář by měl odborníky, zabývající se zpracováním akustických studií, seznámit s požadavky na hlukové studie pro účely EIA, resp. HRA podle jednotlivých typů zdrojů hluku, podle účelu posouzení, dostupnosti a podrobnosti vstupních dat, velikosti zájmového území, včetně praktických ukázek.
 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace