Ochrana životního prostředí v souvislosti se zemědělským hospodařením

Seminář je určen zemědělským podnikatelům i pracovníkům v zemědělství. Do programu bude zařazena rovněž exkurze na bioplynovou stanici. Účast na semináři je zdarma.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
27.10.2011 08:30
Datum do:
27.10.2011 16:30
Místo konání:
hotel Liberec, Liberec
Druh:
seminář

Úvodní přednášky semináře Ochrana životního prostředí v souvislosti se
zemědělským hospodařením budou věnovány platným právním předpisům
vymezujícím používání hnojiv na zemědělské půdě, jejich skladování a
evidenci. Těžištěm výkladu budou povinnosti vyplývající ze zákona č.
156/1998 Sb., o hnojivech, z prováděcí vyhlášky č. 274/1998 Sb., o
skladování a způsobu používání hnojiv a v neposlední řadě ze zákonných
požadavků pro nakládání s upravenými kaly a sedimenty na zemědělské
půdě. Druhý blok semináře budou tvořit přednášky zaměřené na
problematiku nakládání s odpady ze zemědělství. Součástí odborného
výkladu budou jak praktické příspěvky věnované biologické úpravě
zemědělských odpadů a statkových hnojiv, alternativním metodám pro
nakládání s těmito odpady, tak příspěvky zahrnující platné právní předpisy
(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů). Jako
přednášející byli přizváni pracovníci Ministerstva zemědělství, Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Výzkumného ústavu
rostlinné výroby, dále pak pracovníci odborných firem.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše