Vodárenská biologie 2012

Na konferenci zveme všechny hydrobiology, hydrology, pracovníky ve vodárenském průmyslu, zástupce laboratoří, vědecké pracovníky a pracovníky vysokých škol i vysokoškolské studenty uvedených oborů. Aktuální program konference naleznete v přiložené pozvánce.

Datum od:
01.02.2012 09:00
Datum do:
02.02.2012 13:00
Místo konání:
hotel DAP, Praha
Druh:
konference

PROGRAM A HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 • hygiena pitné vody, hygienické zabezpečení a dezinfekce vody, vodojemy, distribuční sítě, problematika biofilmů ve vodárenství, doprava vody potrubím, koroze
 • hygienický význam biologických dějů ve vodách, patogenní a podmíněně patogenní agens, mikrobiologické oživení surové i upravené vody, provádění mikrobiologických a biologických rozborů, rozlišení biologického stavu organismů fluorescencí
 • úprava vody na vodu pitnou, technologické postupy, nové metody, zkušenosti z provozů, technologické a biologické audity
 • hodnocení ekologického stavu, resp. potenciálu povrchových vod
 • údolní vodárenské nádrže, biologické oživení ve vztahu k úpravě vody
 • ochrana povodí, eutrofizace
 • koupaliště a bazény
 • mikrobiologie vody, rizikové organismy
 • legislativa, nové normy, rámcové směrnice, nařízení, normované ukazatele ve vztahu k povrchové a upravené vodě, uplatňování vyhl. č. 409/2005 Sb. (nové materiály pro provozy s pitnou vodou), vyhl. č. 252/2004 Sb., vyhl. č. 515/2006 Sb. apod.
 • taxonomie a determinace vybraných skupin organismů ve vztahu k vodárenství, klíče k určování vybraných druhů, problematika spojená s výskytem obtížných organismů ve vodárenských zdrojích a provozech
 • aplikovaná hydrobiologie, toxikologické analýzy, trofie
 • čistírenská biologie
 • rekultivace a revitalizace
 • bioremediace a bioremediační technologie
 • znečišťující látky v povrchových a podzemních vodách (minerální mikroznečištění, specifické organické látky, metabolity) a metody jejich odstraňování
   

Mediální partner konference

Připojené fotogalerie

Připojené sborníky

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše