Dohoda ADR a rizika vyplývající z jejího neplnění pro příjemce, odesílatele a dopravce nebezpečných věcí v praxi

Seminář je určen pracovníkům firem, které přijímají /dopravují /odesílají nebezpečné věci, které jsou původci nebezpečných odpad nebo které jakkoli nakládají s nebezpečnými věcmi, pracovníkům výrobních, dopravních i obchodních firem, zdravotnických zařízení, zem.družstev, čerp. stanic, pracovníkům dopravních podniků a technických služeb měst, spedičním firmám, pracovníkům odpadového hospodářství, manažerům jakosti, úředníkům odborů ŽP, odborů dopravy, zástupcům dopravní policie a dalším.

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
03.05.2012 08:30
Datum do:
03.05.2012 15:30
Místo konání:
hotel Centro, Hustopeče
Druh:
seminář

Seminář je z technických důvodů přesunut na podzim 2012.

 
Dle platného znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je uloženo všem odesilatelům, dopravcům a příjemcům plnit povinnosti, které vyplývají z mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR). Firmy, které přijímají, odesílají nebo dopravují nebezpečné věci v nadlimitních množstvích, pak musejí jmenovat bezpečnostního poradce. Na semináři bude podán výklad příslušných právních předpisů vč. povinností z nich vyplývajících, budou objasněny důležité pojmy, účastníci budou seznámeni s průvodními doklady ADR a bude uvedena řada zkušeností z praxe, včetně popisu postupů kontrolních orgánů a možností sankcí a pokut při neplnění požadavků dohody ADR.

Seminář se bude věnovat těmto tematickým blokům:

  • Dohoda ADR, její obsah
  • Požadavky ADR na příjemce, odesilatele a dopravce v aktuální podobě
  • Praktické postupy kontrolních orgánů - sankce a rizika

Seminář povedou:

  • Pavel Rucký
  • Ing. Petra Cwiková

Účastníci, kteří se zúčastní celého semináře, obdrží „Osvědčení o absolvování školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle oddílu 1.3 a 1.10 ADR.“
 

Přiložené soubory