ISPOP a aktuální ohlašovací povinnosti v oblasti vodního a odpadového hospodářství

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
16.01.2013 09:00
Datum do:
16.01.2013 16:00
Místo konání:
Hradec Králové, hotel Tereziánský Dvůr
Druh:
seminář

Vložné na akci činí 1.080,- Kč včetně DPH. Obědy v ceně 120,- Kč (cena vč. DPH). Cena s obědem 1200,- Kč.

Legislativa ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí.
Nástrojem k plnění této povinnosti je Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.
Zřizovatelem ISPOP je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem ISPOP je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

 

Seminář již

          PLNĚ OBSAZEN !!!

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-10:30 Ing. Pavla Jirůtková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha
INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- základní informace k zákonu č. 25/2008 Sb. a jeho novela
- připomenutí základního postupu, jak řádně podat hlášení
10:30-10:45 Přestávka na občerstvení
10:45-11:45 Ing. Pavla Jirůtková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha
SPRÁVA ÚČTU ISPOP A ŘÁDNÉ PODÁNÍ HLÁŠENÍ
- důležité funkcionality v uživatelském účtu ISPOP umožňující stažení formuláře,
podání hlášení, kontrola a správu účtu ISPOP
11:50-13:00 Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – vodní hospodářství
VEDENÍ A OHLAŠOVÁNÍ EVIDENCÍ PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 SB.,
O VODÁCH
- vedení a ohlašování evidencí podle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- ISPOP z pohledu vodoprávního úřadu
13:00–13:30 Přestávka na oběd
13:30-15:30 Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Věra Hudáková
VÚV TGM, v.v.i., Centrum pro hospodaření s odpady, Praha
VEDENÍ A OHLAŠOVÁNÍ EVIDENCÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB.,
O ODPADECH
- základní právní předpisy v oblasti evidence odpadů, termíny pro ohlašování evidencí
odpadů, typy hlášení uvedených v prováděcích právních předpisech
- způsoby vedení evidence odpadů obecně i pro konkrétní odpadové toky, používání
kódů nakládání na vzorových příkladech
15:30-16:00 Diskuse
16:00 Ukončení semináře

 

Organizační pokyny

 1. Seminář se koná ve středu dne 16. ledna 2013 v kongresovém sále hotelu Tereziánský dvůr (Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové,http://www.euroagentur.com/cz/ea-hotel-tereziansky-dvur).
 2. Doprava: z nádraží ČD a autobusového terminálu trolejbusem č. 2, výstupní stanice
  Komenského. Parkování na hotelovém parkovišti bez poplatku, vjezd na
  parkoviště možný z ulice Balbínovy i Plácelovy.
 3. Registrace účastníků od 8.30 hod. do 9.00 hod., začátek odborného programu
  v 9.00 hod., předpokládaný konec v 16.00 hod.
 4. Vyplněnou přihlášku zašlete prosím do 11. ledna 2013 na adresu: Vodní zdroje
  Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 682 303-5 ústředna,
  přímá linka 469 318 422, fax 469 682 310, e-mail: michaela.holcova@ekomonitor.cz
  nebo seminare@ekomonitor.cz.
 5. Vložné na akci činí 1.080,- Kč včetně DPH.
 6. Obědy v ceně 120,- Kč (cena vč. DPH) budou pro účastníky semináře zajištěny
  v hotelové restauraci.
 7. Vložné a částku 120,- Kč za oběd (objednáváte-li si ho) laskavě uhraďte do
  11.01.2013 na číslo účtu 19-5234530277/0100 u KB Chrudim, variabilní symbol
  130116 nebo v hotovosti u registrace. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695,
  spis. značka zápisu v obchodním rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci
  Králové.
 8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a občerstvení, oběd
  účastníci hradí zvlášť.
 9. Daňový doklad obdrží účastníci u registrace. Přejete-li si obdržet daňový doklad
  o zaplacení vložného dříve, zašleme Vám jej na vyžádání.
 10. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku
  nebudeme moci akceptovat.
 11. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas
  s organizačními pokyny a cenami.
 12. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo
  organizátorům doručeno do 11.01.2013. Zruší-li závazně přihlášený účastník
  svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné ani ostatní platby
  nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory