ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
05.02.2013 10:00
Datum do:
06.02.2013 17:00
Místo konání:
Hotel Hesperia, Olomouc
Druh:
seminář

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

SEMINÁŘ 1

 

Úvod do ochrany ovzduší, popis cílů ochrany ovzduší a legislativní úpravy

 

Úvod do chemie atmosféry, cíle v oblasti ochrany ovzduší, způsob jejich sledování a vyhodnocování, znečištění ovzduší

 

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

10,00-11,15

Úvod do chemie atmosféry

11,15-11,25

Diskuse

11,25-11,35

přestávka

 

RNDr. Leona Matouškova, Ph.D., ČHMÚ

11,35-12,40

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů        v oblasti ochrany ovzduší

12,40-12,55

Diskuse

13,00-13,30

oběd

13,30-13,45

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost

13,45-13,50

Diskuse

 

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

13,55-14,15

Predikce, krátkodobé smogové situace

14,15-14,20

Diskuse

 

Mgr. Miloslav Modlík, ČHMÚ

14,25-14,40

Vývoj emisní situace: minulost, současnost, prognóza

14,40-14,45

Diskuse

 

Mgr. Miloslav Modlík, RNDr. Leona Matouškova, Ph.D., ČHMÚ

14,50-15,50

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi

15,50-16,00

Diskuse

16,00-16,10

přestávka

 

Zdravotní rizika

 

 Mgr. Jiří Bílek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

16,10-17,20

Rizikové látky a jejich zdroje a účinky, komunikace rizik a informační zdroje

17,20-17,30

Diskuse

17,30-18,20

Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi (KHS, ZÚ atd.)

18,20-18,30

Diskuse

18,45

večeře

 

Právní předpisy a mezinárodní smlouvy v ochraně ovzduší

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

9,00-9,25

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy

9,25-9,30

Diskuse

 

Mgr. Pavla Bejčková, MŽP

9,35-10,05

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy

10,05-10,15

Diskuse

 

Mgr. Pavla Bejčková, MŽP

10,15-10,50

Návaznost na jiné právní a technické předpisy

10,50-11,00

Diskuse

11,00-11,15

přestávka

 

Nástroje v ochraně ovzduší

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

11,15-12,30

Koncepční nástroje a jejich role

12,30-12,40

Diskuse

12,45-13,15

oběd

 

Mgr. Pavla Bejčková, MŽP

13,15-14,30

Administrativně právní nástroje a jejich uplatňování

14,30-14,40

Diskuse

14,40-14,55

přestávka

 

Mgr. Pavla Bejčková, MŽP

14,55-15,35

Administrativně právní nástroje a jejich uplatňování

15,35-15,45

Diskuse

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

15,45-16,15

Ekonomické nástroje

16,15-16,30

Diskuse

 

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše