ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
25.02.2013 10:00
Datum do:
26.02.2013 16:00
Místo konání:
hotel Primavera, Plzeň
Druh:
seminář

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

 

SEMINÁŘ 2

 

Zdroje znečišťování ovzduší

 

Spalování paliv

 

 Ing. Jan Andreovský, Ph.D., United Energy, a.s.

10,00-10,35

Kotle – úvod do problematiky

10,35-11,05

Kotle  – funkce, rozdělení, parametry

11,05-11,15

Diskuse

11,15-11,35

přestávka

11,35-12,30

Kotlespalování

12,30-12,45

Diskuse

12,45-13,15

oběd

13,15-14,00

Kotlespalovací zařízení

14,00-14,30

Kotle – Výměníková část kotlů

14,30-15,00

Kotle – Technologie snižující emisní zátěž prostředí

15,00-15,15

Diskuse

15,15-15,35

přestávka

15,35-16,00

Kotle – Pomocné technologie

16,00-16,25

Kotle – Provoz kotle

16,25-16,50

Kotle – Metody a možnosti snížení emisní zátěže

16,50-17,05

Diskuse

17,05-17,15

přestávka

17,15-17,40

Spalovací motory  – základní informace

17,40-18,00

Spalovací turbíny – základní informace

18,00-18,30

Ostatní spalovací zdroje – výběr zdrojů

 

Diskuse

18,45

večeře

 

Technologické zdroje

 

 Ing. Vladimír Toman, Hutnictví železa, a.s.

9,00-10,45

Metalurgie železných kovů

Vymezení odvětví metalurgie železných kovů, Základní typy podniků metalurgie železných kovů , Výroba aglomerátu, Základní zařízení, Činnosti na zařízeních aglomerace , Primární opatření ke snížení emisí do ovzduší   

10,45-11,00

Diskuse

11,00-11,10

přestávka

11,10-12,40

Metalurgie železných kovů

Výroba surového železa, Výroba oceli

Ocelárny – kyslíkové konvertory (KK) , Ocelárny – elektrické obloukové pece (EOP)

12,40-12,50

Diskuse

12,50-13,20

oběd

13,20-13,55

Metalurgie neželezných kovů - slévárenství  část 1

Vymezení sléváren

Tavicí pece – kuplovny, rotační pec , indukční pec, odporové pece s vytápěným (tepelným) víkem, Nístějová pec (plamenná pec), šachtová pec, kelímková pec

Technická opatření ke snížení emisí do ovzduší ve slévárnách

13,55-14,05

Diskuse

14,05-14,40

Metalurgie neželezných kovů - slévárenství  část 2

Výroba modelů, suroviny a manipulace s nimi, úprava litiny, úprava neželezných kovů, výroba forem a jader, odlévání, dokončovací operace a operace po odlévání,

tepelné zpracování odlitků, svařování kovů

14,40-14,50

Diskuse

14,50-15,00

přestávka

15,00-15,25

Metalurgie neželezných kovů - související činnosti

Ohřívací a žíhací  pece provozů zpracovávajících kovy za tepla a porovnání emisních limitů podle legislativy (válcovny, kovárny, brusírny a obrobny, svařovny)

15,25-15,50

Metalurgie neželezných kovů -základní část

15,50-16,00

Diskuse

 

Prezentace

Přiložené soubory