ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Tato akce byla přesunuta.
Datum od:
26.03.2013 10:00
Datum do:
27.03.2013 12:30
Místo konání:
hotel Fortuna City, Praha
Druh:
seminář

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

PROGRAM SEMINÁŘE 1

 

 

Právní předpisy a mezinárodní smlouvy v ochraně ovzduší

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

10,00-10,25

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy

10,25-10,30

Diskuse

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

10,30-11,00

Koncepční nástroje a jejich role

11,00-11,05

Diskuse

11,05-11,25

přestávka

 

Ing. Vladislav Bízek, CSc.

11,25-11,55

Ekonomické nástroje

11,55-12,00

Diskuse

12,00-12,45

oběd

 

Úvod do ochrany ovzduší, popis cílů ochrany ovzduší a legislativní úpravy

 

Úvod do chemie atmosféry, cíle v oblasti ochrany ovzduší, způsob jejich sledování a vyhodnocování, znečištění ovzduší

 

RNDr. Leona Matouškova, Ph.D., ČHMÚ

12,45-13,45

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů  v oblasti ochrany ovzduší

13,45-13,55

Diskuse

 

RNDr. Leona Matouškova, Ph.D., ČHMÚ

13,55-14,15

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost

14,15-14,20

Diskuse

14,20-14,35

přestávka

 

RNDr. Leona Matouškova, Ph.D., ČHMÚ

14,35-15,35

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi

15,35-15,45

Diskuse

17,00

večeře

 

 

 

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

9,00-10,15

Úvod do chemie atmosféry

10,15-10,25

Diskuse

10,25-10,45

přestávka

 

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

10,45-11,05

Predikce, krátkodobé smogové situace

11,05-11,10

Diskuse

 

Ing. Miloslav Modlík, ČHMÚ

11,10-11,40

Vývoj emisní situace: minulost, současnost, prognóza

11,40-11,45

Diskuse

11,45 – 12,30

oběd

 

 

 

 

Prezentace

 

Přiložené soubory