ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
29.05.2013 10:00
Datum do:
30.05.2013 16:30
Místo konání:
hotel Hesperia, Olomouc
Druh:
seminář

 

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

SEMINÁŘ 5

Chemický průmysl

 

Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING, UJEP

10,00-10,30

Minerální kyseliny

10,30-11,00

Průmyslová hnojiva

11,00-11,20

Soda a potaš

11,20-11,45

Cl a hydroxidy

11,45-12,00

Diskuse

12,00-12,15

přestávka

12,15-12,45

Anorganické pigmenty

12,45-13,00

Sklo a keramika

13,00-13,15

Diskuse

13,15-13,45

oběd

13,45-14,15

Ropa a motorová paliva

14,15-14,35

Polymery a polykondenzáty

14,35-14,45

Diskuse

14,45-15,10

Vlákna přírodní a syntetická

15,10-15,35

Jedlé oleje a tuky

15,35-15,45

Diskuse

15,45-16,00

přestávka

Technologie ke snižování emisí

Sekundární opatření k omezování emisí

 

Ing. Marek Šarlej, Ing. Jaroslav Oral, EVECO Brno, s.r.o.

16,00-16,50

Úvod ( základní definice, odpad jako palivo)

16,50-17,00

Diskuse

17,00-17,15

přestávka

17,15-18,45

Snižování emisí TZL (filtry s látkovými filtračními rukávci, filtry s keramickými filtračními elementy, elektrostatické odlučovače) + Moderní technologie, tzv. 4D filtrace

18,45-18,55

Diskuse

19,00

večeře

 

Ing. Marek Šarlej, Ing. Jaroslav Oral, EVECO Brno, s.r.o.

9,00-10,20

Snižování emisí SO2 (suchý, polosuchý a mokrý proces)

Snižování emisí NOx (primární opatření, sekundární opatření – selektivní katalytická redukce, selektivní nekatalytická redukce)

10,20-10,30

Diskuse

10,30-10,45

přestávka

10,45-12,45

Snižování koncentrací emisí VOC (adsorpční procesy, termické procesy, katalytické procesy)

12,45-13,15

oběd

13,15-15,00

Odstraňování pachových látek (biofiltry, adsorpční a absorpční procesy, termické procesy)

15,00-15,15

přestávka

15,15-16,30

Odstraňování PCDD/F (adsorpční procesy, katalytická filtrace)

Závěr ( příklady konkrétních technologií a jejich porovnání)

 

Přiložené soubory

Prezentace

Zobrazit vše