ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
05.06.2013 10:00
Datum do:
06.06.2013 16:00
Místo konání:
hotel Fortuna City, Praha
Druh:
seminář

 

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

SEMINÁŘ 4

10,00-11,30

Ing. Vladimír Koštoval, RUMPOLD s.r.o.

Sanační zařízení, průmyslové kompostárny a jiná zařízení na biologickou úpravu odpadů

11,30-11,45

Diskuse

11,45-12,00

přestávka

 

Mobilní zdroje

12,00-13,15

Ing. Jiří Jedlička, CDV,v.v.i.

Druhy mobilních zdrojů s významným vlivem na ovzduší, možnosti omezování znečištění způsobované mobilními zdroji

13,15-13,30

Diskuse

13,30-14,00

oběd

14,00-14,45

Ing. Martin Dědina Ph.D, VUZT,v.v.i.

Chovy hospodářských zvířat

Aplikace technologií ke snižování emisí čpavku a pachových látek, moderní způsoby ustájení, welfare zvířat, krmné strategie

14,45-15,00

Diskuse

15,00-15,15

přestávka

15,15-16,00

Ing. Martin Dědina Ph.D, VUZT,v.v.i.

Chovy hospodářských zvířat

16,00-16,15

Diskuse

17,00

večeře

 

Zdroje VOC

9,00-10,45

Ing. Zbyněk Krayzel

Činnosti, při nichž jsou používána rozpouštědla

10,45-11,00

Diskuse

11,00-11,15

přestávka

11,15-12,40

Ing. Zbyněk Krayzel

Činnosti, při nichž jsou používána rozpouštědla

12,40-12,55

Diskuse

13,00-13,30

oběd

 

Nakládání s PHM

13,30-14,00

Ing. Zbyněk Krayzel

Požadavky na konstrukci a provoz zařízení sloužících ke skladování a distribuci benzínu

14,00-14,15

Diskuse

 

Nátěrové hmoty

14,15-14,50

Ing. Zbyněk Krayzel

Požadavky na nakládání s výrobky dle směrnice 2004/42/ES – barvy a laky, produkty pro opravy nátěru vozidel

14,50-15,00

Diskuse

15,00-15,15

přestávka

 

Odborný posudek

15,15-16,00

Ing. Zbyněk Krayzel

Odborný posudek

16,00-16,10

Diskuse

Prezentace

Ing. Vladimír Koštoval - Sanační zařízení, průmyslové kompostárny a jiná zařízení na biologickou úpravu odpadů

Ing. Jiří Jedlička -  Mobilní zdroje

Ing. Martin Dědina, Ph.D. - Technologie pro snižování emisí amoniaku v zemědělství

Ing. Zbyněk Krayzel - Zdroje VOC

Ing. Zbyněk Krayzel - Nakládání s PHM

Ing. Zbyněk Krayzel - Nátěrové hmoty

Ing. Zbyněk Krayzel - Odborný posudek

Přiložené soubory