ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Projekt Vytvoření a realizace programu odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice je financován ze Strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Prioritní osy 4.4a „Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)“, z oblasti podpory 4.4a.1 „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy“ a z prostředků Ministerstva životního prostředí.

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
22.10.2013 10:00
Datum do:
23.10.2013 16:00
Místo konání:
hotel Uno, Ústí nad Orlicí
Druh:
seminář

 

 

Základní výukový modul se zaměří primárně na technické aspekty ochrany ovzduší: znalosti jednotlivých technologií, technická opatření a možnosti ke snižování emisí a posuzování jejich ekonomické přijatelnosti, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, měření emisí   a imisí, vyhodnocování a plánování kvality ovzduší, dále na legislativu ochrany ovzduší, vazby na další právní předpisy, technické normy a jejich aplikaci v praxi atd. Kurz bude realizován formou sedmi dvoudenních akcí s intenzivním odborným programem, které se budou konat na pěti místech v rámci ČR.

U kurzů se předpokládá nejen pasivní účast na přednáškách, ale i aktivní účast v rámci diskusí a v praktické části, v rámci níž budou frekventanti aplikovat své znalosti na řešení problémů, se kterými se mohou reálně setkat.

SEMINÁŘ 7

Dokumenty související s rozhodováním orgánů ochrany ovzduší

Oznámení, dokumentace, posudek a závěrečné dokumenty v rámci procesu EIA

10,00-12,15

Ing. et Ing. Ondřej Skoba, Krajský úřad Zlínského kraje

Integrované povolení

Zařízení podléhající integrovanému povolení, žádost o integrované povolení, postup povolování (včetně změnových řízení), účastenství v povolovacím řízení, náležitosti integrovaného povolení, přehled správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením, přezkum a změny integrovaného povolení, sankce, zveřejňování informací. V přednáškách bude kladen důraz na porovnání postupů dle zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci a jejich vzájemné vztahy a vazby.

12,15-12,30

Diskuse

12,30-12,45

přestávka

12,45-13,45

Mgr. Daniel Brix, MŽP

Obsahové náležitosti, posuzování a práce s dokumenty EIA, autorizované osoby, nejčastější chyby

13,45-14,00

Diskuse

14,00-14,30

oběd

14,30-16,00

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ

Rozptylové studie

Obsahové náležitosti, posuzování a práce s rozptylovou studií, autorizované osoby, základy meteorologie, vstupní data, interpretace výsledků a omezení vypovídací schopnosti, nejčastější chyby

16,00-16,10

Diskuse

16,10-16,25

přestávka

16,25-18,15

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Povolení provozu

Náležitosti žádosti podle nového zákona o ochraně ovzduší k umístění stavby,   stavbě a provozu zdroje. Novinky v povolovacím procesu.  Kdy lze zpřísnit emisní limity? Kompenzační opatření

18,15-18,30

Diskuse

19,00

večeře

9,00-10,15

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Závazné podmínky a provozní řád

Typy závazných podmínek pro jednotlivá povolení a provozní řád (minimální požadavky podle typů zdrojů znečišťování ovzduší), nejčastější chyby

10,15-10,30

Diskuse

10,30-10,45

přestávka

10,45-11,45

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Další dokumenty

Práce s dalšími dokumenty relevantními pro rozhodovací procesy (územní koncepce, program zlepšování kvality ovzduší apod.)

11,45-12,00

Diskuse

12,00-12,30

oběd

12,30-13,30

Ing. Irena Kojanová, Krajský úřad Jihočeského kraje

Případové studie zpracování povolení

13,30-13,45

Diskuse

13,45-14,00

přestávka

14,00-15,00

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ

Ohlašovací povinnosti provozovatelů

Souhrnná provozní evidence a poplatková agenda, IRZ, nejčastější chyby

15,00-15,15

Diskuse

 

 

application/pdf iconRNDr Josef Keder, CSc., Rozptylová studie – případová studie  1.6 MB

application/pdf iconIng. Irena Kojanová, Zpřísňování emisních limitů, Kompenzační opatření2.1 MB

application/pdf iconIng. Irena Kojanová, Provozní řád773.6 kB

application/pdf iconIng. Irena Kojanová, Povolení zdroje znečišťování ovzduší 832.1 kB

application/pdf iconIng. Irena Kojanová, Další dokumenty 653.9 kB

application/pdf iconIng. Irena Kojanová, Případové studie povolení 656.2 kB

application/pdf iconIng. Pavel Mchálek, Souhrnná provozní evidence a poplatková agenda 339.8 kB

 

Přiložené soubory