Vodárenská biologie 2017

Datum od:
01.02.2017 09:00
Datum do:
02.02.2017 13:30
Místo konání:
hotel DAP, Praha
Druh:
konference 


Středa 1. února 2017


8,30 – 9,00


Snídaně a registrace účastníků


9,00-9,10


Zahájení konference doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D.


 


Blok: Legislativa a metody ve vodárenství a čistírenství


9,10-9,30


Normy pro biologické metody

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a. s.)


9,35-9,55


Odborná podpora provozovatelů vodovodů při zpracování rizikové analýzy

MUDr. Hana Jeligová, MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann,

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (SZÚ, VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)


10,00-10,20


Další vývoj mikroskopických ukazatelů v pitné vodě s ohledem na zavádění posouzení rizik  

Mgr. Petr Pumann (SZÚ)


10,25-10,45


Mikrobiologický rozbor podle novely vyhlášky o pitné vodě

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)


10,50-11,10


Přestávka na kávu                                                   


11,10-11,30


Optimalizace metody PCR pro její využití na vzorky kontaminovaných pitných vod

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Bc. Kateřina Jarošová, Bc. Milan Šída,

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha)


11,35-11,55


Biosenzory jako nástroj pro monitorování bakteriální kontaminace pitné vody v reálném čase

RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. a spol. (VŠCHT Praha)


12,00-12,20


Geosmin a 2-MIB: Častí původci organoleptických závad pitné vody

Bc. Tomáš Munzar, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Jiří Kosina (VŠCHT ÚTVP Praha)


 


KOMERČNÍ PREZENTACE


12,25-12,35


Využití technologie mikrovlnného autoklávu ve vodárenství

Eva Cengelová, LAB MARK a.s.


12,40 -13,15


Oběd formou rautu


13,15-13,55


Stanovení virových agens ve vodě - od odběru vzorku až po interpretaci výsledků

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D., Mgr. Jakub Hrdý, MVDr. Monika Kubánková,

Mgr. Pavel Mikel (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)


14,00-14,20


Analýza norovirů v potravinách a vodách pomocí qPCR

Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D., Dr. Ing. Pavla Šmejkalová,

prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)


14,25-14,45


Analýza sedimentů z přehradních nádrží na pitnou vodu a z chovných rybníků v ČR z hlediska výskytu mykobakterií

Mgr. Iva Slaná, Ph.D., MSc. Barbora Zalewska, Ph.D.  

 (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno)


14,50-15,10


Stanovení antibiotické rezistence významného patogenu Aeromonas spp.        u ryb v kaprovém rybníkářství

Mgr. Eva Jelínková (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)


15,15-15,35


Přestávka na kávu


15,35-15,55


Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, staré a nové limity

Ing. Ladislava Matějů (SZÚ) 


Blok: Vodní útvary (toky nádrže) a jejich monitoring


16,00-16,20


Novinky v problematice stanovování ochranných pásem vodních zdrojů

Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)


16,25-16,45


Hodnocení ekologického stavu – výsledky a perspektivy

Mgr. Libuše Opatřilová, Ing. Kateřina Soukupová, Ing. Antonia Metelková,

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s. p.)


16,50-17,10


Revize metodik pro hodnocení ekologického stavu vod

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Libuše Opatřilová, Kateřina Soukupová,

Jaroslav Beneš (Povodí Vltavy, s. p.)


17,15-17,35


Zhoršení jakosti vody v nádrži Nová Říše

Mgr. Rodan Geriš, Mgr. Dušan Kosour (Povodí Moravy, s. p.)


17,40 – 18,00


Komentovaná posterová sekce


 


Viacdruhové hodnotenie toxicity – mikrokozmy

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)


 


Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů

Ing. Milena Vágnerová (VÚHU, a. s. Most)


 


Rybníky jako HMWB – jak přistoupit k hodnocení jejich ekologického potenciálu?

Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy s. p.)


 


Koloběh genů resistence na antibiotika

Ing. Eva Proksová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.,

Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha)


 


Změna kvality dešťových vod v KRNAP (2009 – 2016)

Ing. Zuzana Nováková, Nina Strnadová, Ben Babej (VŠCHT ÚTVP Praha)


 


Polutanty v biotických matricích v letech 2010 – 2015

(srovnání s normami environmentální kvality)

RNDr. Drahomíra Leontovyčová, Ing. Tereza Hájková


18,10


Ukončení prvního dne konference


19,00-20,30


Večeře formou rautu


 


Čtvrtek 2. února 2017


8,30 – 9,00


Snídaně a registrace účastníků


9,00-9,20


Sinice v koupacích vodách ČR v letech 2006 – 2016

Mgr. Petr Pumann, Ing. Filip Kothan, Tereza Pouzarová (SZÚ)


9,25-9,45


Pelhřimov – Bilance velkého bodového zdroje v povodí VN Švihov a vliv opatření na biologických rybnících

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., M. Marcel, V. Šebesta (Povodí Vltavy, s. p.)


9,50 – 10,10


Přestávka na kávu


15.15 – 10,35


Role malých obcí v koloběhu fosforu a jejich význam při eutrofizaci vod                      v povodí VN Švihov

Mgr. Daniel Fiala, Mgr. Pavel Rosendorf (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)


10,35-10,55


Změny eliminace mikrobiálního znečištění na intenzifikované ČOV Hostivice  (membránová technologie)

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. Jiří Kučera (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)


11,00 – 11,10


Přestávka na kávu


 


Blok: Ekotoxikologie


11,10-11,30


Akvatická ekotoxikologie v 21. století

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. (ČVUT, Praha)


11,35-11,55


Vliv způsobu přípravy nanočástic stříbra na jeho toxicitu

Ing. Pavlína Čiháková (VŠCHT ÚTVP Praha)


12,00 -12,10


Závěrečná diskuse, ukončení konference


12,10-13,10


Oběd formou rautu


 

HESLO PRO STAŽENÍ PREZENTACÍ vb2017

 

Připojené fotogalerie

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše