Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a stavební zákon

Datum od:
21.09.2017 09:00
Datum do:
21.09.2017 15:00
Místo konání:
Brno, Hotel Prometheus
Druh:
seminář

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a stavební zákon

přednáší

JUDr. Libor Dvořák,Ph.D

ředitel legislativního odboru, MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebním zákonem (úprava stanoviska EIA, procesní pravidla pro tzv. navazující řízení včetně role tzv. dotčené veřejnosti). Účastníci budou také podrobněji seznámeni se zásadní novelou stavebního zákona, která mj. procesně slučuje proces EIA s řízeními podle stavebního zákona.

Program

 1. účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí
 2. charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 3. podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední změny legislativy
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
  • stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)
  • specifický režim pro tzv. prioritní dopravní záměry
  • pravidla pro postup stavebních úřadů v územním a stavebním řízení v případě záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko EIA – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
  • soudní přezkum
 1. podrobná informace o obsahu návrhů změn legislativy a o jejich projednávání v legislativním procesu
  • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (sněmovní tisk č. 927) – propojení EIA a povolovacích řízení podle stavebního zákona
  • novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (sněmovní tisk č. 1003)                               – transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, nové znění přílohy č. 1 apod.

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo: