Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku

zveme Vás na seminář

Datum od:
05.04.2018 09:00
Datum do:
05.04.2018 14:30
Místo konání:
EA hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

 

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.,

ředitel legislativního odboru MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona, která provádí mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

 

 • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
 • podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy (viz níže)
 • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
 • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
 • zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
 • stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)
 • pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
 • soudní přezkum
 • podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy
  • tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017)
   • transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava
    u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.
  • novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb. účinný od 1. 1. 2018)
 • procesní pravidla tzv. spojená řízení (územní řízení s EIA
  a společné územní a stavební řízení s EIA)

 

 

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory