Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce

Datum od:
02.10.2018 09:00
Datum do:
02.10.2018 15:30
Místo konání:
hotel Lions, Plzeň
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE

Voda v zemědělské krajině, Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v. v. i.

 • Povodně a retence vody v krajině (rozsáhlé půdní bloky, absence krajinných prvků a napřímené vodní toky nepodporují zadržení vody v krajině, což s sebou nese mnoho problémů (rychlý odtok vody, zrychlená eroze, zanášení a eutrofizace vodních toků a nádrží)
 • Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody krajině
  • vlastnosti půdy ovlivňující hospodaření s vodou
  • omezení používání pesticidů
  • změna systému střídání plodin
  • organická hmota v půdě
  • zřízení ochranných pásem podél vodních toků
 • Nové a šetrnější postupy zavlažování

Nitrátová směrnice - nakládání s hnojivy, Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v. v. i.

 • Akční program (působnost, výjimky)
 • Zemědělský pozemek, dusíkatá hnojivá látka (terminologie)
 • Období zákazu hnojení
 • Hnojení podle podmínek stanoviště
 • limity hnojení k plodinám
 • letní a podzimní hnojení na orné půdě
 • hnojení trvalých travních porostů
 • zákaz hnojení za nevhodných půdních podmínek
 • požadavek na rovnoměrné hnojení
 • Omezení organického hnojení (limit 170 org. N/ha)
 • Skladování hnojiv (skladovací kapacity, uložení na poli)
 • Střídání plodin
 • Hospodaření na svazích
 • Hospodaření u vod

Správné a bezpečné používání prostředků na ochranu rostlin, zástupce ÚKZUZ

 • Obecné a právní podmínky používání přípravků na ochranu rostlin
 • Požadavky k zabezpečení správné praxe v ochraně rostlin
 • Přípravky a další prostředky na ochranu rostlin
 • Ochrana včel, zvěře, vodních a dalších necílových organismů
 • Omezení použití přípravků v určených oblastech
 • Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody
 • Přípravky a životní prostředí
 • Rezidua pesticidů a bezpečnost rostlinných produktů a potravin
 • Zásady bezpečné manipulace s přípravky při přípravě postřikové kapaliny a zásady ředění
 • Nakládání s pesticidními odpady
 • Skladování přípravků na ochranu rostlin
 • Aplikace přípravků na ochranu rostlin

Přiložené soubory