Informační zákony v praxi

Tato akce byla zrušena.
Datum od:
10.10.2018 09:00
Datum do:
10.10.2018 15:30
Místo konání:
EA hotel Populus v Praze
Druh:
seminář

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy

Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062/2010)

2. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí

Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace, církve, politické strany aj.)

3. Poskytování informací na žádost x aktivní zpřístupňování informací (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu)

4. Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné
a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb.

Šikanózní žádosti o informace, zásada zákazu zneužití práva

5. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní

Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd.

6. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018)
 k poskytování informací

7. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu

Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd.

Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení

8. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem, příp. dalšími zákony

9. Úhrady za poskytování informací

10. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů

Např. § 168 odst. 2 StavZ (poskytování kopie dokumentace stavby) - vztah k poskytování informací dotčenými orgány, např. orgány životního prostředí, § 39 odst. 13 zákona o odpadech (poskytování informací o jednotlivých osobách ohlašujících odpady), § 8 odst. 4 zákona o integrované prevenci (označení údajů v žádosti o IP za chráněné); § 82 písm. c) zákona o obcích (poskytování informací členu zastupitelstva obce)

 

Přiložené soubory