Ochrana ovzduší ve státní správě XIII

Všechna místa jsou již obsazena.
Datum od:
14.11.2018 18:00
Datum do:
16.11.2018 13:00
Místo konání:
BEST WESTERN Hotel Vista
Druh:
konference

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V PROSTŘEDÍ

BIOANALYTIKA CZ, S.R.O.

ASCEND, S.R.O.

VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O.

Vás zvou na další ročník konference

OCHRANA OVZDUŠÍ

   VE STÁTNÍ SPRÁVĚ XIII,      TEORIE A PRAXE

pořádané pod záštitou

 

Mgr. Kateřiny Šebestové,

náměstkyně primátora města Ostravy

a
Jarmily Uvírové,
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

 


 


14. listopadu 2018


18,00 – 21,00


Welcome drink v hotelové restauraci


 


15. listopadu 2018


8,30 – 9,00


Registrace účastníků


9,00 – 9,15


Úvodní slovo

Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, MŽP


 


Strategie v oblasti ochrany ovzduší, PZKO a NPSE


9,20 – 9,40


Clean Air Dialog

Ing. Magdalena Burešová, Mgr. Vendula Breburdová, MŽP


9,45 – 10,05


Analýza příčin znečištění v zónách a aglomeracích

Ing. Magdalena Burešová, MŽP, Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ


10,10 – 10,30


Vývoj emisní bilance od roku 1990, emisní analýzy, vývoj podílů
na emisích a emisní projekce

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ


10,35 – 10,55


Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR

RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


11,00 – 11,20


NPSE, opatření a aktualizace

Mgr. Pavel Gadas, MŽP


11,25 – 11,45


Přestávka na kávu


 


Moravskoslezský region, přeshraniční přenos znečištění
a spolupráce na řešení


11,45 – 12,05


Protismogová opatření ve Slezském vojvodství

Blanka Romanowska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska


12,10 – 12,30


Restart - akční plány, restrukturalizace a MSK

zástupce Ministerstva pro místní rozvoj


12,35 – 12,55


I love Region

zástupce Moravskoslezského kraje


13,00 – 13,50


Oběd


13,50 – 14,10


Aktuálně řešené otázky v problematice kvality ovzduší v MS regionu

Mgr. Blanka Krejčí, ČHMÚ


14,15 – 14,35


AIR TRITIA – Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu Tritia

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., VŠB-TU


14,40 – 15,00


AIR BORDER – Společná česko-polská měření přeshraničního přenosu znečištění

Ing. Irena Pavlíková, VŠB-TU


 


Ostatní témata z oblasti emisí a dopravy


15,05 – 15,25


Detekce vozidel s vysokými emisemi částic - Praha 2017

Mgr. Antonín Keprta, hl. město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,

Ing. Roman Turza, Petr Vomáčka, ÚAMK, a.s., Ing. Jan Skácel,

doc. Michal Vojtíšek, Ph.D.,  Ing. Vít Beránek, Ph.D., ČVUT,

Ing. Martin Pechout, Ph.D., ČZU


15,30 – 15,50


Přestávka na kávu


15,50 – 16,10


K možnostem krátkodobé předpovědi úrovně znečištění ovzduší statistickými metodami

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ


16,15 – 16,35


Změny v měření emisí v Závěrech o BAT pro velká spalovací zařízení

Mgr. Laura Haiselová, Frank Bold Society 


16,40 – 17,00


Co je metoda semafor? Metodika prokázání spalování odpadu prostřednictvím analýzy vzorků popela odebraného
u provozovatele

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU


17,05  - 17,15


Diskuse


17,40


Odjezd na exkurzi


18,00 – 19,30


Exkurze do Výzkumného energetického centra


20,00 – 01,00


Společenský večer s rautem, hudbou a tancem


 


16. listopadu 2018


 


Legislativa v oblasti ochrany ovzduší a integrované prevence


9,00 – 9,20


Novela zákona a kontroly lokálních topenišť, změna statutu PZKO

Bc. Kurt Dědič, MŽP


9,25 – 9,45


Změny ve stanovování zjišťování emisí výpočtem a jejich dopady na provozovatele

Mgr. Magdalena Tomášková, MŽP


9,50 – 10,10


Aplikace závěrů o BAT k velkým spalovacím zařízením a aktuální informace v oblasti integrované prevence

Mgr. Jana Harzerová, MŽP


10,15 -10,35


Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší
v malých sídlech

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ


10,40 – 11,00


Přestávka na kávu


 


Lokální topeniště jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší; Ekonomické nástroje s dopadem na ovzduší


11,00 – 11,20


Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností
v návaznosti na PZKO

Ing. Miloslav Modlík, ČHMÚ


11,25 – 11,45


Testování malých senzorů čistoty ovzduší na Observatoři Tušimice Ing. Petra Bauerová, Josef Keder, Drahomíra Tomanová, ČHMÚ, Observatoř Tušimice


11,50 – 12,10


Referát zástupce polského MŽP


12,15 – 12,35


Aktuální informace z NPŽP a OPŽP

Mgr. Libor Cieslar, MŽP


12,35 – 12,55


Norské fondy: ekonomický nástroj pro nové přístupy 
v monitoringu a zlepšování kvality ovzduší

Ivo Marcin, SFŽP


13,00 -13,20


Operativní předpověď kvality ovzduší pro ČR

Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ


13,25 – 13,30


Diskuse a ukončení konference


13,30 – 14,15


Oběd

Posterová sekce

Projekt TAČR TITSMZP704, Identifikace zdrojů znečišťování ve třech vybraných oblastech ČR Ing. Radim Seiber, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná, ČHMÚ

Výsledky 1. etapy měření projektu TAČR Monitoring kvality ovzduší v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životního prostředí, Mgr. Lenka Janatová, Hana Škáchová, ČHMÚ

Projekt "OdCom" je tak trochu detektivem, Ing. Helena Plachá, Miroslav Bitter, Petr Goll, Jan Kufel, Eva Rychlíková* a kol., ČHMÚ, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem*

Měření kvality v uliční síti v Praze v projektu Urbi Pragensi, Mgr. Ondřej Vlček, Hana Škáchová, ČHMÚ  

AIR TRITIA - Analýza současného stavu, Daniela Ďurčanská, Marek Drličiak, Dušan Jandačka, Daša Kovalová, Žilinská univerzita v Žiline, Jan Bitta, Petr Jančík, Irena Pavlíková, VŠB TU Ostrava

Řízení sanace lagun na základě monitoringu ovzduší, Ing. Lucie Hellebrandová, David Kiča, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Oddělení ovzduší, Partyzánské nám.2633/7, 702 00 Ostrav

 

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě XIII, teorie a praxe
je realizována za podpory Moravskoslezského kraje

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše