Vodárenská biologie 2019

Zveme Vás na další ročník konference Vodárenská biologie, který se letos uskuteční v hotelu Olympik v Praze.

Datum od:
06.02.2019 09:00
Datum do:
07.02.2019 12:30
Místo konání:
Interhotel Olympik Praha
Druh:
konference

PROGRAM KONFERENCE

 

 

Středa 6. února 2019

8,30 – 9,00

Registrace účastníků

9,00 – 9,10

Zahájení konference doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D.

 

BLOK „A“

9,10 – 9,30

Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.)

Nové normy

9,35 –9,55

Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Radka Hušková (PVK, a.s., VEOLIA ČR, a.s.) Právní předpisy pro pitnou vodu a posouzení rizik vodovodu

10,00 – 10,20

Ing. Markéta Rajnochová (Vysoké učení technické v Brně)

Vliv řízeného proplachu vodovodní sítě na jakost dopravované pitné vody

10,25 – 10,45

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)

Jaké jsou možné dopady vzorkování pitné vody dle nové legislativy na nálezy organotrofních bakterií

10,50 – 11,10

Přestávka na kávu

11,10 – 11,30

Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (Mendelova Univerzita v Brně)

Analýza zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod a návrh nápravných opatření v souvislosti se zásobováním obce Studené pitnou vodou

11,35 – 11,55

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha)

Stále opomíjený rizikový bod v systému zásobování pitnou vodou

12,00 – 13,15

Oběd

 

BLOK „B“

13,15 –13,35

Ing. Tomáš Munzar, Mgr. Tomáš Brabenec, Ing. Petra Hrušková (EnviPur s.r.o., VŠCHT Praha)

Keramická membránová filtrace AMAYA 5.2.: Nejnovější zkušenosti a aplikace

13,40 – 14,00

Ing. Lucie Baumruková, Ing. Martin Skala, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Ing. Richard Seydl Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha, Centrum výzkumu Řež, a.s., ELE)

Monitoring mikrobiologického oživení v provozu demineralizační linky na elektrárně Ledvice

14,05 – 14,25

Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Boštíková (Státní zdravotní ústav Praha) Mikrobiologie šedých vod

 

BLOK „C“

14,30 – 14,50

Ing. Ivan Karpíšek, Bc. Jitka Zachová, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D.,
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc. (VŠCHT ÚTVP Praha)

Vliv adaptace aktivovaného kalu na biodegradaci antibiotik
a akumulaci genů antibiotické resistence

14,55 – 15,15

Přestávka na kávu

15,15 – 15,35

Mgr. Alexandra Filová (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Interakcie medzi dvojmocným kationom Cu2+ a inými kovmi (Zn2+, Ni2+) v párovom teste ekotoxicity na sladkovodnej riase
P. subcapitata

 

BLOK „D“

15,40 – 16,00

Mgr. Petr Pumann, Mgr. Filip Kothan (Státní zdravotní ústav Praha)

Sinice v koupacích vodách ČR v mimořádně teplé sezóně 2018

16,05 – 16,25

Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Hana Jeligová, Mgr. Filip Kothan (Státní zdravotní ústav Praha a)

Deset let internetového dotazníku onemocnění z koupání

16, 30 – 16,50

RNDr. Jana Bulantová, PhD., Bc. Zuzana Pokrupová, Bc. Iveta Sekerášová (PřF UK Praha), Mgr. Petr Pumann (Státní zdravotní ústav Praha)

Cerkáriová dermatitida v ČR - výzkum, praxe, legislativa

16,55 – 17,15

MUDr. František Kožíšek, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha) Připomenutí epidemie primární amébové meningoencefality
v Ústí nad Labem v letech 1962-1965

17,20 – 17,45

Komentovaná posterová sekce

 

Mgr. Lucia Chomová, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva SR) Monitoring biokúpalísk na Slovensku

 

Bc. Monika Dujčáková, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Petra Junková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha) Identifikácia pôvodcov organoleptických závad v pitných
a povrchových vodách

 

Ing. Jana Zuzáková, Ing. Roman Effenberg, Ph.D., doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc. (VŠCHT ÚTVP Praha) Selektivita senzorových molekul k povrchu E. coli

 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Riasy jako ekotoxikologický objekt

 

Bc. Iana Rishko, Ing. Veronika Simonová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Petra Najmanová, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha, VŠCHT, DEKONTA, a.s.)

Oxidační účinek ferátů na autotrofní a heterotrofní mikroorganismy

 

Bc. Eliška Peterková, Ing. Martin Pečenka, Ph.D., Ing. Zuzana Nováková, Ing. Lucie Baumruková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Martin Srb, Ph.D. (VŠCHT ÚTVP Praha)

Eliminace mikrobiálního znečištění ve vyčištěné odpadní vodě

17,50

Ukončení prvního dne konference

18,30 – 22,30

Koktejl

 

Čtvrtek 7. února 2019

9,00

Zahájení druhého dne konference

 

BLOK „E“

9,00 – 9,20

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D., RNDr. Jindřich Duras, P.D., Mohammadmehdi Saberioon, Václav Nedbal, Petr Císař, Pavel Souček (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Povodí Vltavy, státní podnik)

Hodnocení kvality vody vodních nádrží pomocí dat dálkového průzkumu Země

9,25 – 9,45

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D., RNDr. Jindřich Duras, M. Marcel, Ing. Jan Potužák, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Povodí Vltavy, státní podnik)

Dálkový průzkum Země: pomoc při stopování eutrofizačních projevů

9,50 – 10,10

Mgr. Daniel Fiala, Ph.D. a kol. (VÚV T.G.M., v.v.i. Praha)

Variabilita denních odnosů makronutrientů a mikropolutantů z typových obcí v povodí VN Švihova a jejich transformace
ve vodních ekosystémech

10,15 – 10,35

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., M. Marcel (Povodí Vltavy, státní podnik)

Vstupy živin odlehčeními odpadních vod – měření v povodí
VN Hracholusky

10,40 – 11,00

Přestávka na kávu

11,00 – 11,20

doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice)

Potenciál biomanipulace pro ovlivnění vodního ekosystému
a kvality vody ve vodních nádržích

11,25- 11,45

Mgr. Rodan Geriš (Povodí Moravy, státní podnik)

Vliv výrazného snížení hladiny u tří moravských vodárenských nádrží na kvalitativní i kvantitativní změny fytoplanktonu

11,50 – 12,10

Mgr. Dušan Kosour (Povodí Moravy, státní podnik)

Kvalita surové vody vodárenských nádrží ve správě Povodí Moravy, státního podniku

12,15 – 12,25

Diskuse a ukončení konference

 

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše