Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA

Zveme Vás na seminář Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA

Datum od:
18.04.2019 09:00
Datum do:
18.04.2019 15:00
Místo konání:
EA hotel Populus, Praha
Druh:
seminář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.,
ředitel legislativního odboru MŽP

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.
Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou podrobně seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavedla dva zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona č. 100/2001 Sb. účinnou od 1. 11. 2017, která provedla mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.
Účastníkům budou poskytnuty informace rovněž o významných změnách legislativy na úseku EIA, které jsou nyní v legislativním procesu, popřípadě ve stadiu přípravy (např. tzv. rekodifikace stavebního práva).

Program semináře

 • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy (viz níže)
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.
  • tzv. podlimitní záměry
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení (územní řízení, stavební řízení, řízení o vydání integrovaného povolení apod.) – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.
  • soudní přezkum
  • nová úprava tzv. spojených (sloučených) řízení podle stavebního zákona (územní řízení s EIA, společné územní a stavební řízení s EIA)
  • informace o připravovaných významných změnách legislativy na úseku EIA

Přiložené soubory