Radiologické metody v hydrosféře 19

ISBN sborníku je: 978-80-88238-13-3

Datum od:
25.04.2019 09:00
Datum do:
26.04.2019 13:00
Místo konání:
Hotel Atom, Třebíč
Druh:
konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme Vás na další ročník konference Radiologické metody v hydrosféře.

PROGRAM KONFERENCE

25. dubna 2019
09:00 – 09:30 Registrace
09:30 Zahájení konference
09:30 – 09:50 Ing. Eduard Hanslík, CSc.
70 let radiologie v ČR
09:55 – 10:15 Ing. Eva Šindelková,
SÚJB
Historie výskytu umělých radionuklidů v životním prostředí
10:20 – 10:40 Přestávka na kávu
10:40 – 11:00 RNDr. Hana Bílková,
SÚJB
Národní program monitorování – nezávislé monitorování
11:05 – 11:25 Ing. Hana Procházková,
SÚJB
Management radioaktivity v pitné vodě
11:30 – 11:50 Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.,
SÚRO, v.v.i.
Systémy pro on-line měření umělé radioaktivity v povrchových vodách za havárie jaderné elektrárny s dálkovým přenosem dat
11:55 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:20 Ing. Růžena Šináglová,
SÚJB
Uvolňování radioaktivní látky ze zařízení na úpravu vlastností podzemní vody
13:25 – 13:45 Ing. Tomáš Bouda, CSc.,
ALS Czech Republic, s.r.o.
Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v odpadech uvolňovaných z pracovišť s možností jejich zvýšeného obsahu
– praktické zkušenosti a doporučení
13:50 – 14:10 RNDr. Diana Marešová, Ph.D.,
VÚV TGM, v.v.i.
Možnosti využití stanovení tritia pro monitorování podzemních vod
14:15 – 14:35 Ing. Eva Juranová,
VÚV TGM, v.v.i.
Transport tritia ve Vltavě a Labi
14:40 – 15:00 RNDr. Pavel Stierand,
ČHMÚ
Radioaktivní ukazatele v povrchových vodách povodí řeky Lužnice
15:45 Odjezd na exkurzi
16:00 – 18:00 Exkurze v Ekotechnickém centru Alternátor
18:15 Návrat z exkurze
19:00 – 0:00 Společenský večer s hudbou a rautem

26. dubna 2019
09:00 – 09:20 Ing. Lenka Fremrová,
SWECO HYDROPROJEKT, a.s.
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy
09:25 – 09:45 Ing. Barbora Sedlářová,
VÚV TGM, v.v.i.
Novelizace normy ve stanovení radonu 222
09:50 – 10:10 RNDr. Tomáš Soukup,
Český metrologický institut
Dvacet let ověřování měřidel Ra-226 ve vodě
10:15 – 10:35 Přestávka na kávu
10:35 – 10:55 prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.,
Univerzita Komenského v Bratislave
Problematika stanovenia Ra-228 vo vodách
11:00 – 11:20 Ing. Tomáš Bouda, CSc.,
ALS Czech Republic, s.r.o.
Současné stanovení celkové alfa a beta aktivity ve vodách kapalinovou scintilační měřící metodou (LSC analyzátor s PSD)
11:25 – 11:45 RNDr. Dušan Galanda, PhD.,
Univerzita Komenského v Bratislave
Potenciál aplikácie Dunaliella salina a Chlamydomonas reinhardtii na dekontamináciu vody fytoremediačnými metodami
11:50 – 12:10 Ing. Barbora Sedlářová,
VÚV TGM, v.v.i.
Detekce umělých radionuklidů na čistírnách odpadních vod
12:15 – 12:25 Závěrečná diskuse
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 Ukončení konference

Přiložené soubory