Sanační technologie XXII

Zveme Vás na 22. ročník konference Sanační technologie do Uherského Hradiště.

Datum od:
22.05.2019 16:00
Datum do:
24.05.2019 13:30
Místo konání:
Klub Kultury, Uherské Hradiště
Druh:
konference
PROGRAM KONFERENCE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA


středa 22. května 2019


16:30


Odjezd na exkurzi s welcome drinkem z parkoviště u vlakového nádraží


17:00-19:30


Exkurze a welcome drink v prostorách  Centra výzkumu mikrobiální biomasy společnosti EPS BIOTECHNOLOGY, s.r.o. v Kunovicích


čtvrtek 23. května 2019

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště


8:30-9:00


Registrace účastníků


9:05-9:10


Zahájení konference doc. Ing. Josefem Janků, CSc. z VŠCHT Praha

9:10-9:15


Vystoupení čestného předsedy konference, prorektora pro strategie
a rozvoj VŠCHT Praha
prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc.

9:15-9:20


Vystoupení ředitele odboru environmentálních rizik a ekologických škod, Ministerstva životního prostředí Ing. Karla Bláhy, CSc.

9:20-9:40


Mgr. Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí
Staré ekologické zátěže v programovém období 2021+

9:45-10:05


Ing. Šárka Mikundová, Ministerstvo životního prostředí 
Změny v oblasti zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a plánované aktualizace MP MŽP

10:10-10:30


RNDr. Vlasta Jánová, Ph.D., Ministerstvo životného prostredia SR
Problémy spojené so sanáciou niektorých environmentálnych záťaží
na Slovensku

10:35-10:45


RNDr. Jan Gruntorád, CSc., Ministerstvo životního prostředí
SEKM 3- představení nového informačního systému

10:50-11:10


Ing. Radka Bezděkovská, SYSNET s.r.o.
Systém evidence kontaminovaných míst SEKM 3

11:15-11:35


Přestávka na kávu


11:35-11:55


Ing. Petr Beneš, Ph.D., J. Kamas, M. Heřmánková, M. Siglová, B. Bodácz,
V. Píštěk, EPS biotechnology, s.r.o.
Praktické uplatnění výsledků výzkumu v praxi aneb od myšlenky
k technologii

12:00-12:20


RNDr. Jaroslav Hrabal, V. Cencerová, MEGA a.s.
Geochemické aspekty nasazení elektrochemické podpory reduktivní dechlorace chlorovaných uhlovodíků

12:25-12:45


Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D., K. Pešková, T. Pluhař, O. Vološčuková, Technická univerzita v Liberci, AQUATEST a.s.
In-situ sanační aplikace optimalizovaného nZVI s elektrochemickou podporou na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

12:50-14:00


Oběd

14:00-14:25


Ing. Hana Horváthová,  Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bioremediácia vs. nanoremediácia: eliminácia polychlorovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačního prístupu

14:30-14:50


Mgr. Zdeněk Vilhelm, J. Vaněk, J. Kamas, K. Waska, K. Horák, M. Minařík,
EPS biotechnology, s.r.o.
Využití matematických modelů pro efektivní remediaci životního prostředí

14:55-15:15


RNDr. Eva Vodičková, GEOtest, a.s.
Průzkum ekologické zátěže ve vybraných lokalitách v Hradci Králové

15:20-15:40


RNDr. Jan Němeček, Ph.D., ENACON s.r.o.
In situ anaerobní bioremediace chlorovaných uhlovodíků – zkušenosti z provozních aplikací a směry dalšího vývoje

15:45-16:05


Přestávka na kávu


16:05-16:25


Ing. Kristýna Šimoníková, GEOtest, a.s.
Porovnání účinnosti aplikovaných činidel v rámci pilotní terénní zkoušky na lokalitě kontaminované chlorovanými etheny

16:30-16:50


Mgr. Michal Hegedüs, GEOtest, a.s.
Využitie zliatin a zmesi kovov zo systému Ni-Al pre efektívne a rýchle odstraňovanie halogenovaných aromatických látok z kontaminovaných vôd

16:55-17:15


Ing. Dagmar Bartošová, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

17:20-18:30


KOMENTOVANÁ POSTEROVÁ SEKCE


Ing. Ilona Mičánková, Ministerstvo financí
Ohlédnutí za činností Ministerstva financí v procesu zadávání ekologických zakázek

Ing. Petr Lacina, Ph.D., GEOtest, a.s.
Návrh a realizace sanace staré ekologické zátěže v oblasti průmyslového areálu kontaminovaného šestimocným chromem

Ing. Marek Šír, Ph.D., VŠCHT Praha
Monitoring a vyhodnocení dopadů znečištění v pěti průmyslových městech na Ukrajině

Jitka Pavlíková, FCC Česká republika, s.r.o.
Service for the Future

Bc. Roman Hadacz, GEOtest, a.s.
Odstranění staré ekologické zátěže v místě bývalé obalovny živičných směsí s obsahem zemin kontaminovaných PCB

RNDr. Ivo Hlásenský, Ph.D., Dekonta, a.s.
Inovativní reduktivní technologie - řešení kontaminace těžkými kovy?

Mgr. Martin Žídek, Univerzita Palackého v Olomouci
Oxy-hydroxidy Fe v přípovrchovém horninovém/ půdním prostředí, vazba polutantů na ně,
a technologie jejich odstraňování

Ing. Michaela Borošová, DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
Využitie pokročilých oxidačných procesov na degradáciu heterogénnej zmesi kontaminantov
v podzemných vodách

Mgr. Karel Waska, Ph.D., M. Heřmánková, V. Paulíček, V. Vašíček, M. Minařík, EPS biotechnology, s.r.o. Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technosolů pro rostlinné školky a rekultivace - projekt EU LIFE AGRISED

Dr. Ing.  Monika Heřmánková, K. Waska, P. Beneš, V. Píštěk, M. Minařík EPS biotechnology, s.r.o. Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru založeného na přepracování hnoje z drůbežáren
- projekt EU LIFE POREM

Ing. Martina Siglová, Ph.D., P. Beneš, J. Kamas, O. Šnajdar, V. Paulíček, R. Ježdík, R. Hovorič,
EPS biotechnology, s.r.o.
Nanovlakenné struktury a životní prostředí

Ing. Lucia Tajnaiová, VŠCHT Praha
Ekotoxické účinky drevnej štiepky a jej prípadné využitie v sanačných technológiách

Mgr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s.
Hodnocení rizik Motolské skládky v Praze

Ing. Marina Kholomyeva, VŠCHT Praha
Předčištění skládkových výluhů pomocí phytoremediace

Ing. arch. Elena Bradiaková, Slovenská agentúra životného prostredia
Národný projekt 3 INFOAKTIVITY a akademická verejnosť

Ing. Katarína Paluchová, Slovenská agentúra životného prostredia
Iniciatívy Európskych spoločenstiev v oblasti kontaminovaných lokalít

Ing. Jaroslav Řeřicha, CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

čtvrtek 23. května 2019

společenský večer – REDUTA


19:45


Zahájení večera – nádvoří


 


Hradišťan & Jiří Pavlica – nádvoří


20:15


Zahájení rautu - velký sál, přísálí


21:00


ANNA K. -  nádvoří


21:30


Zahájení ochutnávky regionálních vín za doprovodu cimbálové muziky SUDOVJAN - malý sál


22:00-02:00


Akustyk - velký sál


pátek 24. května 2019

odborný program – Klub kultury Uherské Hradiště


9:00


Zahájení druhého dne konference


9:00-9:20


RNDr. Zdeněk Suchánek, J. Řeřicha CENIA, Česká informační agentura životního prostředí
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR

9:25-9:45


Mgr. Tomáš Binčík, Univerzita Komenského v Bratislave
Sorpcia niklu a zinku na zeolity syntetizované v perlitu

9:50-10:10


Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG-Geoinženýring, s.r.o.
Sanace termických procesů v prostoru novostavby

10:15-10:35


RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D., K. Horák, J. Vaněk, M. Minařík,
Z. Vilhelm, P. Beneš, EPS biotechnology, s. r. o.
Vliv dlouhodobých hydrologických cyklů na výskyt LNAPL na hladině podzemní vody

10:40-11:00


Přestávka na kávu


11:00-11:20


Ing. Michal Kříž, AQUATEST a.s.
Sanace ilegálního skladu nebezpečných odpadů ve Starém Městě
u Frýdku - Místku

11:25-11:45


Mgr. Ľubica Durdiaková, B. Gavuliaková, P. Greš, D. Guman, P. Kuric, Š. Marenčák, T. Mozoli, M. Tomasch, M. Zatlakovič, VÚRUP, a.s.
Dekontaminácia horninového prostredia okolia havárie produktovodu v SLOVNAFT, a. s.

11:50-12:10


Mgr. Ondrej Brachtýr, P. Šottník, Ĺ. Jurkovič, J. Vozár, Univerzita Komenského v Bratislave
Využite podporovanej atenuácie na predčisťovanie banských  vôd
z vybraných lokalít Slovenska

12:15-12:35


RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., J. Siegel, Ch. Wangmo, J. Cuhorka,
A. Otoupalíková, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX Reverzní osmóza pro zakoncentrování estrogenů před jejich analytickým stanovením - matematický popis procesu

12:40-13:00


Mgr. Bc. Eva Trávníčková, P. Mikula, J. Opršal, M. Boháčová, L. Kubač,
D. Kimmer, J. Soukupová, M. Bittner, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX
Antimikrobiální účinky nanovláknitých filtračních membrán
pro vodárenské technologie

13:05-13:15


Závěrečná diskuse


13:20


Ukončení konference

 

Přiložené soubory