TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Osmý ročník konference TĚŽBA a její dopady na životní prostředí je připraven.

Datum od:
26.09.2019 09:00
Datum do:
27.09.2019 14:00
Místo konání:
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
Druh:
konference

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:

- doc. RNDr. Josef ZEMAN, CSc.

- RNDr. Ľubomír JURKOVIČ, PhD.

- doc. Mgr. Peter ŠOTTNÍK, PhD.

- Mgr. Marián PETRÁK, PhD.

- Ing. Pavel VOSTAREK

- RNDr. Petr VOHNOUT

- Ing. Otakar VAVRUŠKA

 

EXKURZE

Letošní ročník bude zajímavý především pro milovníky chmelového nápoje. Zcela výjimečně letos nebude exkurze probíhat v terénu, ale v místním minipivovaru Veselka, který je jedním z nejmenších pivovarů v České republice.

 

program konference

čtvrtek 26. září 2019

8:30 – 9:00

registrace účastníků

9:00 – 9:10

zahájení konference

9:10 – 9:30

Ing. Miroslav Jurda (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)

Zákon č. 263/2016 Sb., „Atomový zákon“ a jeho požadavky na organizace provozující hornickou činnost nebo činnost hornickým způsobem

9:35 – 9:55

Ing. Petr Kastner (Český báňský úřad)

Nakládání s těžebním odpadem

10:00 – 10:20

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Možnosti sanácie environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku

(Ľubomír Jurkovič)

10:25 – 10:45

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Skúsenosti s prieskumom environmentálnych záťaží po ťažbe nerastných surovín na Slovensku

(Peter Šottník)

10:50 – 11:10

Mgr. Martin Kotouč (Česká inspekce životního prostředí)

Těžba štěrkopísku v CHOPAV Kvartér řeky Moravy – zkušenosti ČIŽP

(Aleš Novák, Martin Žídek)

11:15 – 11:35

přestávka

11:35 – 11:55

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D. (Českomoravský šterk, a.s.)

Koexistence těžby štěrkopísku (kamene) a ochrany přírody na provozovnách společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

12:00 – 12:20

Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.)

Průzkum odkaliště 03 z těžby polymetalických rud v Horním Benešově

12:25 – 12:45

Mgr. Marián Petrák, PhD. (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

Vybrané opuštěné báňské lokality západních Čech jako potenciální environmentální zátěže

12:50 – 12:55

POSTER

Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU)

Rekultivace Dolu Křižany I

12:55 – 13:00

POSTER

Ing. Martin Dostalík (Česká geologická služba)

Příklad aplikace geofyzikálních metod při zpřesňování pozic starých důlních jam

(Radek Kučera, Pavel Šír, Jakub Štainbruch)

13:00 – 13:05

POSTER

Mgr. Lukáš Jurenka (Česká geologická služba)

Srovnávací analýza minerálního a chemického složení kameniva lomu a prachu v obci Želešice z hlediska možné přítomnosti azbestu

(Juraj Franců)

13:05 – 13:10

POSTER

Mgr. Ondrej  Brachtýr (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Mineralogická, geochemická a kvantitatívna charakteristika pevnej fázy transportovanej vo povodiach ovplyvnených banskou činnosťou

(Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič, Jaroslav Vozár)

13:10 – 13:15

POSTER

Mgr. Tomáš  Binčík (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta)

Premena perlitového odpadu na zeolity a možnosti ich využitia pri sanácii banských vôd

(Marek Osacký, Helena Pálková, Martina Vítková, Barbora Hudcová)

13:15 – 13:20

POSTER

Ing. Petr Lacina, Ph.D. (GEOtest, a.s.)

Vývoj a aplikace sorpčních materiálů na bázi modifikovaného biocharu pro čištění důlních vod kontaminovaných po těžbě antimonu

(Veronika Veselská, Hana Šillerová, Barbora Hudcová, Lukáš Trakal, Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič)

13:25 – 14:30

oběd

14:45

odchod na exkurzi

15:00 – 17:30

exkurze v minipivovaru Veselka

19:30 – 23:30

společenský večer spojený s rautem

 

 

pátek 27. září 2019

9:00 – 9:30

Ing. Radim Ptáček, Ph.D. (GEOoffice, s.r.o.)

Rudé písky Namibie očima „expedičního“ geologa

9:35 – 9:55

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (Masarykova univerzita)

Hladiny, průtoky a složení důlních vod v rosicko-oslavanské uhelné pánvi

10:00 – 10:20

Mgr. Petr Brůček, Ph.D. (DIAMO, s.p., o. z. SUL Příbram)

Inovativní technologie na čištění vod kontaminovaných pesticidy v nestandardních podmínkách (výsypka lomu Hájek)

10:25 – 10:45

přestávka

10:45 – 11:10

Mgr. Martin Kresáč (DIAMO, s. p., o. z. TÚU)

Obnova přirozeného vodního režimu údolní nivy Černého rybníka

11:15 – 11:35

Ing. Martin Hummel, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

Možnosti těžby v rámci budování vodní cest

11:40 – 12:00

Mgr. Jan Bartoň (GEOtest, a.s.)

Vliv Motolské skládky na životní prostředí

(Jindra Oberhelová)

12:05

ukončení konference

 

 

Připojené fotogalerie

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše