Ochrana ovzduší ve státní správě XIV, teorie a praxe

zveme Vás na konferenci

Datum od:
13.11.2019 18:00
Datum do:
15.11.2019 13:00
Místo konání:
Záměcké Návrší v Litomyšli - sál Jízdárna
Druh:
konference

Program konference

pořádané pod záštitou ministra životního prostředí
Mgr. Richarda Brabce
 


 


 


13. listopadu 2019


18,00 – 21,00


welcome drink v prostorách sklepení státního zámku Litomyšl


 


14. listopadu 2019


8,30 – 9,00


registrace účastníků v sále Jízdárna na Zámeckém návrší


9,10 – 9,30


Aktualizace Národního programu snížení emisí

Mgr. Pavel Gadas, MŽP


9,35 – 9,55


Tvorba aktualizace Programů zlepšování kvality ovzduší

Ing. Magdaléna Burešová, Mgr. Vendula Breburdová, MŽP


10,00 – 10,20


Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Mgr. Matěj Mrlina, MŽP


10,25 – 10,45


Rekodifikace stavebního práva a ochrana veřejných zájmů v území

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., Právnická fakulta UK


10,50 – 11,10


Kontroly technického stavu a provozu malých spalovacích zdrojů

RNDr. Linda Vonásková, Ph.D., MŽP


11,15 – 11,35


přestávka na kávu


11,35 – 11,55


Kontroly lokálních topenišť v praxi

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc., Statutární město Ostrava


12,00 – 12,20


Jaké jsou reálné parametry vyměněných kotlů pro vytápění?

Výsledky z měření v domácnostech

Ing. Jiří Horák, Ph.D., VŠB-TU


12,25 – 12,45


Aktuální výstupy z projektu LIFE-IP Małopolsko - scénáře emisí z lokálního
vytápění pro rok 2023 a jejich dopad na kvalitu ovzduší

Mgr. Ondřej Vlček, Nina Benešová, Kateřina Honzáková, Jana Šmejdířová, ČHMÚ, Dušan Štefánik, Jana Krajčovičová, SHMÚ, Stijn Vranckx, Lisa Blyth, VITO


12,50 - 13,10


Praktické zkušenosti se vzorkováním lokálních topenišť

Ing. Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


13,15 – 14,15


přestávka na oběd


14,15 – 14,35


Průzkum hořících hald na obou stranách společné hranice

(CZ-PL projekt TERDUMP) - prezentace výsledků projektu

doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.,  VŠB-TU


14,40 – 15,00


Fugitivní emise částic - chybějící článek v mozaice zhoršené kvality ovzduší?

Ing. Jiří Morávek, RNDr. Lubomír Paroha,  Ascend s.r.o.


15,05 – 15,25


Omezování fugitivních emisí v Třineckých železárnách, a.s.

Ing. Tomáš Gajdacz, Třinecké železárny, a.s.


15,30 – 15,50


Právní nástroje obcí v oblasti zlepšování kvality ovzduší  

Mgr. Laura Haiselová, Frank Bold Society, z.s.


15,55 – 16,15


Možnosti finanční podpory z programu LIFE ve vztahu k ovzduší

Mgr. Simona Kosíková, MŽP


16,20 – 16,40


přestávka na kávu


16,40 – 17,00


Hodnocení vzorku projektů předkládaných SFŽP výběrové komisi řídícího orgánu OPŽP k podpoře v rámci prioritní osy 2, Ing. Jan Kužel 


17,05 – 17,25


Norské fondy: opatření pro zlepšení kvality ovzduší v regionech

Ing. Ivo Marcin, SFŽP


17,30 – 17,50


Program podpory aplikovaného výzkumu Prostředí pro život

Mgr. Jiří Guth, MŽP


17,55 – 18,15


 Informace o stávajícím a chystaném programovém období OPŽP

Mgr. Libor Cieslar, MŽP


 


POSTEROVÁ SEKCE


 


Dusík a přízemní ozon – vymezení lesních oblastí ČR s nejvyšší permanentní zátěží

doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc., Mgr. Pavel Kurfürst, Mgr. Lea Baláková,  ČHMÚ


 

Využití matice dojížďkových proudů dle SLDB pro hodnocení podílu individuální dopravy do zaměstnání
Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ


 


Zpřesnění emisní inventury zdrojů pro údržbu zeleně

Ing. Jana Šmejdířová, ČHMÚ


 


Jak vytvořit optimální pracovní prostředí a co ho ovlivňuje

Iveta Lamaczová, Arcadis Czech Republic s.r.o.


 


Regionální rozdíly v kvalitě ovzduší České republiky

RNDr. Markéta Schreiberová, RNDr. Leona Vlasáková, Ph.D.,  ČHMÚ


20,00 – 00,30


společenský večer v prostorách hotelu Zlatá Hvězda


 


15. listopadu 2019


8,30 – 9,00


registrace účastníků v sále Jízdárna na Zámeckém návrší


9,00 – 9,20


Dvouleté zkušenosti a závěry projektu TAČR Beta2 - Hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech

Ing. Helena Plachá, ČHMÚ


9,25 – 9,45


Nové nástroje terénního měření ČHMÚ určeného pro datovou podporu hodnotících a rozhodovacích procesů v oboru kvality ovzduší

Ing. Petra Bauerová, Bc. Adriana Šindelářová, ČHMÚ


9,50 – 10,10


Výsledky identifikace zdrojů znečišťování ovzduší na Třinecku pomocí PMF

Mgr. Blanka Krejčí, Ing. Radim Seibert,  ČHMÚ


10,15 – 10,35


Způsoby využití nízkonákladových senzorů pro monitoring kvality ovzduší

Mgr. Pavel Chaloupecký, ENVItech Bohemia s.r.o.


10,40 – 11,00


Občanská kampaň za čisté ovzduší v Ukrajině - s podporou České republiky

Martin Skalský, Arnika


11,05 – 11,25


přestávka na kávu


11,25 – 11,45


Jednou takhle ve Slivenci

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ


11,50 – 12,10


Nové možnosti detekce stavu a původu znečištění ovzduší v sídelních celcích

RNDr. Josef Keder, CSc., ČHMÚ


12,15 – 12,35


Trendy a souvislosti znečištění ovzduší

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX, Masarykova univerzita


12,40


diskuse a ukončení konference

 

Přiložené soubory

Prezentace

Pro přístup k souborům prezentací zadejte heslo:

Zobrazit vše