Vodárenská biologie 2020

Datum od:
05.02.2020 09:00
Datum do:
06.02.2020 16:00
Místo konání:
v areálu Interhotelu Olympik, konkrétně hotel OLYMPIK CONGRESS sál Artemis (U Sluncové 14A, Praha 8, 186 76)
Druh:
konference

PROGRAM KONFERENCE 


Středa 5. února 2020


8,30 – 9,00


Registrace účastníků


9,00 – 9,10


Zahájení prvního dne konference doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D.


9,10 – 9,30


Ing. Lenka Fremrová (Sweco Hydroprojekt a.s.)

Nové normy


9,35 – 9,55


Mgr. Petr Pumann (SZÚ Praha)

Jak se odrazila revidovaná ČSN 75 7713 (2015) ve výsledcích stanovení abiosestonu


10,00 – 10,20


RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann, Mgr. Vladislav Jakubů (SZÚ Praha)

Identifikace koliformních bakterií v pitných vodách - limity stanovení na CCA agaru


10,25 – 10,45


Mgr. Petra Vašíčková (VÚVL, v. v. i.)

Výskyt významných virů způsobujících alimentární infekce
v povrchových i pitných vodách ČR


10,50 – 11,10


Barbara Kubíčková, M.Sc. (RECETOX)

Přírodní toxiny v sladkovodním prostředí - výskyt, osud a vliv na zdraví


11,15 – 11,35


Přestávka na kávu


11,35 – 11,55


Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Jan Vostřel (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Přírodě blízká opatření pro stabilizaci vody v nádrži Rosnička


12,00 – 12,20


Mgr. Libuše Opatřilová, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., Ing. Antonia Metelková (Povodí Vltavy, státní podnik)

Hodnocení ekologického potenciálu vodních nádrží v povodí Vltavy
 pro 3. plány dílčích povodí


12,25 – 12,45


Ing. Ivana Beděrková, Mgr. Petr Pumann, Ing. Filip Kothan, L. Barešová

(MŽP, SZÚ Praha)

Vliv odbahnění nádrží na kvalitu koupacích vod


12,50 – 13,10


RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. (VÚV T.G.M., v.v.i.)

Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy


13,15 – 14,00


Oběd


14,00 – 14,20


Mgr. Filip Kothan, Ing. Lenka Bendakovská, Mgr. Petr Pumann, Tereza Pouzarová, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. (SZÚ Praha)

Vliv pozice odběrového místa na hodnocení kvality koupací vody


14,25 - 14,45


Mgr. Barbora Havelková, Ph.D., Mgr. Daniela Hlávková, RNDr. Ing. Veronika Seidlová, PhD., prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

(Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

Vliv a koncentrace triazinových pesticidů v Amatérském jeskyním systému, CHKO Moravský kras


14,50 – 15,10


Ing. Tamara Pacholská, Dr. Ing. Pavla Šmejkalová (VŠCHT Praha) Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov
a granulovaného aktivného uhlia


15,15 – 15,35


Ing. Tomáš Munzar, Mgr. Tomáš Brabenec, Ing. Petra Hrušková (ENVI-Pur)

Mechanická desinfekce vody prostřednictvím keramické membránové filtrace


15,40 – 16,00


Přestávka na kávu


16,00 – 16,20


Ing. Andrej Zemplényi (Water Technology)

Bezchlórová dezinfekcia rozvodov pitnej vody, studní a vzduchotechniky
na báze PolyHMG


16,25 – 16,45


Ing. Karolína Keprtová (CENIA)

EDTA - její výskyt a osud ve vodním prostředí


16,50 – 17,05


RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Ing. J. Dobiáš, Mgr. Karel Kolář, Ph.D., Mgr. Natálie Lapšanská, Ing. Petra Vlachová (SZÚ, Povodí Vltavy státní podnik, PVK a.s.)

Periodický výskyt zvýšeného mikrobiálního oživení ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce  


17,10 – 17,30


Mgr. Daniel Fiala, Ph.D. (VÚV T. G. M., v. v. i., Praha)

Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov


17,35 – 18,15


Komentovaná posterová sekce


 


RNDr. Drahomíra Leontovyčová (ČHMÚ)

Výsledky bioakumulačního monitoringu na českých řekách


 

Mgr. Barbora Kotvasová, Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, RNDr. Anna Gičová, PhD.,Mgr. Andrea Gažiová (Úrad verejného zdravotníctva SR)
Surveillance legionelóz vo verejnom zdravotníctve SR


 

Mgr. Marián Umrian, RNDr. Milada Kaniková, Mgr. Andrea Gažiová, RNDr. Martin Sojka, PhD. (Úrad verejného zdravotníctva SR)
Potenciálne patogény izolované z vodného prostredia


 


doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Jana Zuzáková, Jana Kofroňová (VŠCHT Praha)

Problematika stanovení a případného využití somatických kolifágů v hygieně vody


 


prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)

Hodnotenie interakčných vzťahov Cd, Pb, Zu, Cu, Fe pomoucou riasy Scenedesmus quadricauda


 


Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D. (VÚV T. G. M., v. v. i.)

Pražské plovárny od historie po současnost


 


Ing. Martina Wittlerová, Ing. Gabriela Jírová, Ing. Taťána Halešová

(SZÚ, ALS Czech Republic s.r.o.)

Ekotoxicita odpadních vod z nemocnic v závislosti na obsahu vybraných léčiv


18,25


Ukončení prvního dne konference


19,15 – 22,30


Koktejl


 


Čtvrtek 6. února 2020


8,50


Zahájení druhého dne konference


8,55– 9,15


Mgr. Iva Kutilová, Pimlapas Leekitcharoenphon, PhD, Matěj Medvecký, PhD, Patrick Munk, Ph.D., Valeria Bortolaia, PhD, Assoc. prof. Sünje J. Pamp, doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (CEITEC Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Technical University of Denmark, Lyngby)

Rezistence k antibiotikům v městských a nemocničních odpadních vodách: Porovnání přístupu celogenomového sekvenování bakteriálních izolátů
a metagenomiky


9,20 – 9,40


Bc. Klára Škodáková, Ing. Stanislav Gajdoš, Ing. Marco Lopez, Ing. Ivan Karpíšek, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Detekce vybraných genů antibiotické rezistence v nemocničních odpadních vodách pomocí (q)PCR


9,45 – 10,05


Ing. Stanislav Gajdoš, Bc. Kristýna Časarová, Ing. Ivan Karpíšek, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. (VŠCHT Praha)

Optimalizace  izolace volné DNA z vodních vzorků


10,10 – 10,30


Mgr. Tereza Stachurová a prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

(Ostravská univerzita)

Beta-laktamová rezistence v sedimentačních nádržích čistíren odpadních vod


10,35 – 10,55


Ing. Dana Vejmelková, Ph.D, Aleksandra Miłobędzka, PhD., Ing. Lucie Pokorná, Ph.D., Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D., prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.,
doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.,
(VŠCHT Praha)

Představení projektů REPARES: Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants


11,00 – 11,20


Přestávka na kávu


11,20 – 11,40


Ing. Jana Zuzáková, Ing. Jana Kabátová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Lenka Vavrušková, Ing. Zuzana Nováková (PVK, a.s., VŠCHT Praha)

Zkušenosti z testování průtokové cytometrie s rozlišením živých/mrtvých buněk v reálných a uměle kontaminovaných vzorcích vod


11,45 – 12,05


Ing. Roman Effenberg, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc., Ing. Jana Zuzáková (VŠCHT Praha)

Nové vodivostní biosenzory pro selektivní detekci E. coli v pitné vodě


12,10 – 12,30


Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. (FBMI ČVUT, Praha)

Metody světelné mikroskopie – praktické použití v biologii


12,35 – 12,55


RNDr. Tomáš Jendrůlek (Olympus Czech Group, s.r.o., Praha)

Novinky ve světelné mikroskopii


13,00 – 13,20


Ing. Pavel Krist, Ph.D., Vít Tichý (Carl Zeiss, s.r.o., Praha)

Plně automatizované snímání živých buněk a fixních preparátů


13,25 – 13,45


prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D. (FSv ČVUT, Praha)

Optická mikroskopie – metody kontrastu


13,50 – 14,10


Přestávka na kávu


14,10 – 14,30


Ing. Lucie Baumruková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.,
doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha)

Metody běžného biologického monitoringu stavu konstrukčních materiálů


14,35 - 14,55


Bc. Adéla Šimůnková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Jaroslav Říha, Jaroslav Říha, Ing. Tomáš Hloušek (VŠCHT Praha, ECO-aer Trading, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s.)

Metodika a přístup k monitoringu stavu filtračních sestav osazovaných
do větracích průduchů vodojemů


15,00 – 15,20


Ing. Marta Kořínková, RNDr. Zdislava Drahošová, Martina Štěpánková,
Ing. Ladislava Matějů (SZÚ Praha)

Kontaminace ovzduší během splachování toalet


15,25 – 15,45


Ing. Ladislava Matějů, RNDr. Zdislava Drahošová, Ing. Martina Wittlerová,
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. (SZÚ Praha)

Odpadní vody ze zdravotnických zařízení a analýza rizik


15,50


Ukončení konference

 

Přiložené soubory

Předběžná přihláška

*
*

účastník
vystavovatel
přednášející
autor plakátového sdělení

Formulář zasílám jako upozornění na změnu kontaktních údajů