Odpovědnost za škodu v životním prostředí, ekologická újma

Zveme Vás na seminář.

Datum od:
24.11.2020 09:00
Datum do:
24.11.2020 15:30
Místo konání:
hotel Tristar, Praha
Druh:
seminář

 

PŮVODNĚ PLÁNOVANÝ SEMINÁŘ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

SE  USKUTEČNÍ ONLINE FORMOU

Přednáší
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím
JUDr. Miloš Tuháček
advokát specializovaný na právo na informace
a právo životního prostředí,  spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu
k informacím

Seminář poskytne výklad institutů „nového“ občanského zákoníku významných z pohledu problematiky odpovědnosti za škody způsobené pádem stromu či jiných částí přírody,
a to na příkladech z aktuálních rozsudků soudů. Objasní také základní pravidla pro odpovědnost za škodu podle předpisů práva životního prostředí (lesního, ochrany přírody a krajiny, mysliveckého). V neposlední řadě se bude také zabývat problematikou ekologické újmy v různých předpisech práva životního prostředí.

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. orgány ochrany přírody, orgány státní správy myslivosti a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 •  Vlastníkům a uživatelům honiteb
 •  Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde
  o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí.

OBSAH SEMINÁŘE
Vztah soukromého a veřejného práva

 •  Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další

Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku

 • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám
  na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ)
 • Žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
 • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
 • Vztah občanskoprávní odpovědnosti k normám na úseku pozemních komunikací
  a drah

Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
Náhrady podle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvěří podle zákona o myslivosti a lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy podle zák. č. 115/2000 Sb.
Ekologická újma

 •     vztah ekologické újmy a odpovědnosti za škodu
 •     ekologická újma v zákoně č. 167/2018 Sb.
 •     ekologická újma v zákoně č. 114/1992 Sb. a dalších předpisech práva životního  prostředí

ČASOVÝ HARMONOGRAM
08,30 – 09,00    REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
09,00 – 10,30    ODBORNÝ PROGRAM
10,30 – 10,50    PŘESTÁVKA NA KÁVU
10,50 – 12,00    ODBORNÝ PROGRAM
12,00 – 12,45    OBĚD
12,45 – 15,30    ODBORNÝ PROGRAM

 

PROGRAM SEMINÁŘE JE AKREDITOVÁN U MINISTERSTVA VNITRA.

Přiložené soubory