Dosazovací nádrž

v čistírně odpadních vod je zařízení , kde sedimentací dochází k oddělení aktivního kalu z odpadní vody, vyčištěná voda odtéká odtokovým potrubím. Kal ze spodní části dosazovací nádrže je odčerpáván mamutovým čerpadlem zpět do aktivační nádrže.