Archiv aktualit

 • 29.07.2018

  Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele analýzy rizik pro areál bývalé sběrny starých surovin a skládky odpadů v Malecké ulici v Chrudimi, který může být kontaminován jak provozem sběrny, tak pozdější navážkou zatím neidentifikovaného materiálu. Pokud se kontaminace prokáže, jednalo by se o riziko pro podzemní i povrchové vody, což by bylo závažné zejména vzhledem k blízkosti chráněného území Ptačí ostrovy.

 • 29.07.2018

  Naše společnost se v letošním roce již potřetí zapojila do Burzy filantropie v okrese Chrudim. Burza filantropie je nástroj k podpoře neziskových organizací, které v jejím rámci prezentují své projekty a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. V letošním ročníku se o podporu ucházelo celkem 10 projektů, finálového kola se potom účastnilo 5 projektů neziskových organizací.

 • 26.05.2018

  K nejvážnějším ekologickým problémům města Chrudim a jeho okolí patřila dlouhá léta kontaminace areálu bývalého podniku Transporta, v němž se nacházely zbytky různých chemikálií, zejména rozpouštědel a těkavých uhlovodíků. Kontaminace zasahovala až do hloubky 12 m. Odstranění této závažné staré ekologické zátěže řešila naše společnost. Vlastní sanace probíhala od roku 2013 a v jejím průběhu bylo z lokality odstraněno více než 25 tun karcinogenních chlorovaných uhlovodíků, 130 tun látek ropného původu a 4,5 tuny látek skupiny BTEX (benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny).

 • 09.05.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme IT ADMINISTRÁTORA.

  Náplň práce: správa IT, zajištění provozu (a drobných oprav) zařízení IT (PC, NTB, tiskárny, wifi)

 • 08.05.2018

  Město Chrudim získalo 100% dotaci z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci náhonu v městském parku Střelnice, který je součástí přírodní památky Ptačí ostrovy. Revitalizace má spočívat v ose odtěžení bahnitých sedimentů z hlavní větve náhonu a spojovacího koryta, odstranění stavidlového jezu, opravu pevného jezu a odstranění překážek z koryta náhonu tak, aby nedocházelo k jeho zanášení. Dále budou opraveny nábřežní zdi, upraveny břehy, vybudovány přístupy k vodě pro veřejnost a hlavní koryto bude upraveno tak, aby umožňovalo přechod pěším návštěvníkům.

 • 08.05.2018

  Ve čtvrtek 19. dubna 2018 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR.

 • 30.04.2018

  Vláda ČR projednala na svém jednání 18. dubna 2018 pravidelnou pololetní informaci o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků k řešení ekologických závazků při privatizaci, v tomto případě za období od 1. července do 31. prosince 2017.

 • 30.04.2018

  Nové dotace z OPŽP jsou určeny především pro obce a kraje a měly by pomoci zvýšit bezpečnost obyvatel před extrémy počasí.

  Zaměření dotačních výzev je v souladu s prioritami Ministerstva životního prostředí – na boj se suchem na straně jedné a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi nebo extrémními srážkami na straně druhé. Ve dvou výzvách je připraveno celkem 350 milionů korun.

 • 13.04.2018

  Poslanci ve středu 11. dubna 2018 definitivně schválili novelu vodního zákona.

  Ta obsahuje pouze několik dílčích změn – například převod poplatkové agendy spojené s poplatky za vypouštění odpadních vod z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod, ale i možnost bezplatného čerpání povrchových vod pro lesní školky, možnost zřizovat stanové tábory v záplavových územích a další.

 • 12.04.2018

  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí představilo na začátku dubna 2018 tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky.

  Tento plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev, a žadatelé, kterými mohou být především obce a města, mohou vyčerpat finance v objemu přes 8 miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP.

  První výzvy by se měly rozběhnout již během měsíce dubna, do konce roku 2018 se předpokládá vyhlášení celkem 17 výzev.

 • 01.03.2018

  Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo v únoru 2018 vyčlenění částky 2 mil. Kč na realizaci opatření, jež mají pomoci regionu v boji proti suchu, čímž navazuje na Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky, kterou schválila vláda České republiky v červenci 2017.

 • 28.02.2018

  Na adrese https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1262-predbezna-trzni-konzultace-k-projektu-potencial-vyuziti-suchych-nadrzi-v-ramci-hospodareni-s-vodou-v-krajine.html zveřejnil web TA ČR informaci o předběžné tržní konzultaci k projektu Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině.

 • 30.01.2018

  I říjnový TOI TOI Cup 2017, který se uskutečnil 19.10. 2017 v Hlinsku v Čechách, jsme sledovali a samozřejmě fandili mladým cyklokrosařům.

  Celý záznam je k vidění na stránkách České televize zde

   

 • 26.01.2018

  Naše společnost již řadu let podporuje východočeský sport. Patříme například ke stálým partnerům společnosti ALLE s.r.o. se sídlem v Hlinsku, která je pořadatelem cyklokrosových závodů a jejímž prostřednictvím přispíváme i na činnost hlineckého cyklokrosového týmu, z něhož pochází i řada reprezentantů.

  Letošní mistrovství ČR v cyklokrosu se konalo v Mladé Boleslavi v sobotu 13. ledna 2018.

  Vítězům blahopřejeme!

 • 16.01.2018

  Do našeho pracovního týmu hledáme pracovníka na obsluhu vrtné soupravy, pracovníka pro pomocné práce na vrtné soupravě a stavebního technika:

  PRACOVNÍK NA OBSLUHU VRTNÉ SOUPRAVY

  Požadujeme: minimálně vyučení v oboru technického směru, zdravotní způsobilost, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost, samostatné a aktivní jednání, flexibilitu po celé ČR. Praxe vítána. Řidičské oprávnění skupiny C nebo E a svářečský či vazačský průkaz výhodou.

  Náplň práce: Práce na vrtné soupravě.

 • 10.01.2018

  Sněmovní tisk č. 45 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl rozeslán poslancům na začátku ledna 2018

  Novela je v podobě, která byla poslanci projednávána již v loňském roce, ale byla schválena pouze v tzv. prvním čtení a do dalšího legislativního procesu již nepostoupila.

 • 10.01.2018

  V nové verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, která je platná od 2. 1. 2018, dochází k několika dílčím změnám, které jsou přehledně zaznamenány v úvodu dokumentu. Patří k nim například požadavek, aby proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení nebo tento nebyl pravomocně odsouzen, doplnění postupů, kterými se zastavuje řízení o udělení dotace v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech, požadavek na Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře atd.

 • 09.12.2017

 • 21.11.2017

 • 03.11.2017

  Jedná se o standardní firemní razítko, které mělo namísto označení číselné řady označení písmenem "K" v kroužku. V době ztráty byla barva razítka černá. Toto razítko prohlašujeme ode dne 18. 9. 2017 od 8.00 hodin včetně za neplatné a naší společností již není používáno. Jakékoliv závazky vyplývající z případného použití tohoto razítka budou předány na Policii ČR. /sites/default/files/obrazky/skmbt_c36017110308290.pdf