Archiv aktualit

 • 17.10.2017

  Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 10. 2017 ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR 75. výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020.

 • 17.10.2017

  Letos již poslední dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Miliarda korun je připravena na řešení efektivnějšího hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňové ochrany a rovněž řešení ekologických zátěží.

 • 14.09.2017

  5. září 2017 projednala Poslanecká sněmovna znovu novelu zákona EIA, přijala senátní návrhy a odeslala novelu prezidentovi republiky, který ji dne 12. září 2017 podepsal. Kromě změn, které navrhlo MŽP, novela zapracovává i novou evropskou legislativu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (transpoziční novela). Novela nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2017.

  Novela přináší tyto změny:

 • 04.08.2017

  Dne 31. července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů (částka 82) zákon č. 225/2017, tj. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon nabývá účinnosti od 1. ledna 2018 a přináší změny do řady oblastí. Významně mění i právní předpisy týkající se životního prostředí a jeho ochrany, např.

 • 08.07.2017

  V prosinci 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. První čtení proběhlo na začátku února 2017, podrobnou rozpravou prošla novela v rámci druhého čtení v květnu 2017 a po třetím čtení v červnu 2017 sněmovna návrh schválila a poslala do Senátu. Ten ji vzápětí do Poslanecké sněmovny vrátil s tím, že žádá, aby byly upraveny některé body (např. přezkum nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů. Sněmovna na své červnové schůzi hlasovala a setrvala na původním návrhu zákona. 12.

 • 28.06.2017

  30.05.2017

  Od roku 2015 společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. každoročně provádí v místním maloplošném chráněném území PR Habrov managementové zásahy podporující biodiverzitu lučních ekosystémů (tedy mezofilních ovsíkových luk svazu Arrhenatherion elatioris). V podstatě se jedná o kosení dvou navazujících lokalit nazývaných „Na Hradech“ a „Třešňovka“, včetně likvidace biomasy. Vzhledem k charakteru lokality (tzn., že se jedná o suché partie území s absencí podmáčených stanovišť) se zde provádí kosení pomocí mechanizace.

 • 04.05.2017

  Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí spouští dotační program, kterým chce motivovat k většímu využívání dešťové vody a tím i šetření vody pitné.

  Dotace by měla být poskytována ve třech oblastech:

  ZALÉVÁNÍ:

  V této kategorii bude možné žádat na zahradní nádrže určené na zachytávání dešťové vody s dostatečným objemem (minimálně 2 tisíce litrů) k zalévání;

 • 03.05.2017

  V březnu tohoto roku uskutečnili zaměstnanci naší společnosti montáž tlakových pískových filtrů včetně rozvodů potrubí ve výrobním závodu jednoho z východočeských podniků.

  Předmětem díla bylo využití dešťových a balastních vod z nové monitorovací jímky pro potřeby výroby v areálu závodu. Balastní vody do té doby odtékaly do dešťové kanalizace.

 • 18.04.2017

  Ve středu 5. dubna 2017 prošla poslaneckou sněmovnou v prvním čtení novela vodního zákona.

  Připravovaná novela zákona vzbudila již před řadou měsíců velký zájem a diskusi, protože původně obsahovala návrh na poměrně významné zvýšení poplatků za odběr podzemní vody a další výrazné změny, zmiňované pasáže však byly nakonec z návrhu zákona vypuštěny.

 • 12.04.2017
 • 12.04.2017

  Společnost Ekomonitor je každoročním podporovatelem závodu horských kol „Cyklo Maštale“ a k podpoře se rozhodla i pro rok 2017.

  Zmiňovaný závod je významnou sportovně-společenskou akcí v regionu, které se účastní široká odborná, sportovní i občanská veřejnost. Jedná se o největší závod svého druhu v Pardubickém kraji.

  Již 17. ročník závodu, který startuje z Proseče a vede malebnou krajinou přírodní rezervace Maštale, se koná 3. června 2017. Více informací na webu www.cyklomastale.cz.

 • 31.03.2017

  Chrudimské noviny přinesly 30. března informaci o vývoji situace v areálu bývalého podniku Transporta, který byl kontaminován CLU a ropnými látkami a jehož sanaci naše společnost realizovala jako hlavní dodavatel. Sanační zásah trvající cca 2 roky byl největší investiční akcí města Chrudim a jeho výsledkem byla likvidace čtyř ohnisek kontaminace, která ohrožovala podzemní vody.  Náklady na akci dosáhly téměř 170 mil. Kč, z nichž 90 % bylo hrazeno z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

 • 31.03.2017

  Na tiskové konferenci k řešení ekologických závazků státu, kterou uspořádalo v březnu 2017 Ministerstvo financí ČR, se k problematice financování sanačních prací, kterými mají být odstraněny staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací, u nichž se stát smluvně zavázal uhradit náklady na jejich odstranění, vystoupili ministr financí Andrej Babiš a náměstek pro majetek státu Ondřej Závodský. Kromě shrnutí polistopadové historie financování odstraňování starých ekologických zátěží byli novináři seznámeni s představou MF o vývoji financování v dalších letech.

 • 11.03.2017

  V říjnu 2015 byla vydána novela směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, jejíž požadavky musí být do října 2017 přeneseny i do české legislativy. Novela zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, prošla na přelomu roku 2016/2017 vnějším připomínkovým řízením, a novela vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost rozsah kontroly pitné vody, je ve stadiu přípravy. Měnit se v souvislosti s novelizací příloh II a III směrnice Rady 98/83/ES bude rovněž vyhláška č.

 • 24.02.2017

  V závěru roku 2016 realizovala společnost Vodní zdroje Ekomonitor několik zakázek čištění vodotečí pro státní podnik Povodí Labe Hradec Králové. Díky dobré spolupráci mezi Povodím Labe a Ekomonitorem proběhly práce v rekordně krátkém čase (říjen - listopad).

  Na největší stavbě Slatinka bylo vyčištěno 11 km vodotečí v celkovém objemu 6 mil. Kč. Práce byly odvedeny v dobré kvalitě k plné spokojenosti investora.

 • 17.02.2017

 • 27.01.2017

  V královéhradeckém studiu České televize včera (26. 1. 2017)  komentoval rostoucí nedostatek pitné vody na Frýdlantsku jednatel naší společnosti Ing. Josef Drahokoupil. Reagoval na tiskovou konferenci, v níž se k tomuto problému vyjádřili zástupci Libereckého kraje, Severočeské vodárenské společnosti, Frýdlantské vodárenské společnosti a některých ohrožených obcí.

 • 25.01.2017

  V rámci 8. výzvy Národního programu Životního prostředí, Prioritní oblasti 1 Voda, podoblasti 1.6 Zdroje vody - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody, je stále možné podávat žádosti o podporu na hydrogeologické
  průzkumy, napojení nově vybudovaných či záložních zdrojů pitné vody do vodovodní soustavy.

 • 25.01.2017

  Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. byla vybrána Ministerstvem zahraničních věcí jako hlavní řešitel zakázky pro Generální konzulát ČR v Istanbulu. V rámci této zakázky byla řešena rekonstrukce vodního
  hospodářství s úpravou surové vody. Přímo na místě byly svařeny dvě akumulační nádrže 6m3 a 7m3 a proběhla kompletní rekonstrukce úpravny vody vč. oxidace a hygienické zabezpečení chlornanem sodným, úprava pH a filtrace přes filtrační materiál Greensand. Zakázka byla realizována v období od 2.10. 2016  do 9.10.2016.