EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

Datum: 01.01.2008 - 31.12.2008

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a koncepcí a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu:

Posudky EIA

 

 

Zákres stavby do různých mapových podkladů umožňuje posoudit územní kolizi s plochami vyznačujícími se různým typem a stupněm územní ochrany
Mapové výstupy rozptylových studií jsou součástí podkladů EIA v případě, že je záměr spojený s instalací nových zdrojů znečištění ovzduší
V rámci procesu EIA je hodnocen také soulad s územně plánovací dokumentací
Hluková zátěž je jedním ze sledovaných ukazatelů vlivu záměru na obyvatelstvo (výstup z modelu pro výpočet hluku ve venkovním prostředí)
Součástí EIA může být i posouzení vlivu na nárust dopravy na příjezdových komunikacích na hlukovou situaci
Záměry situované v inundační zóně jsou hodnoceny s ohledem na jejich odtokové poměry