Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

Datum: 01.06.2009 - 30.06.2009

Hydrogeologické vyjádření, posudky a studie, projektové dokumentace studní (vrtaných, kopaných) a jiných vodohospodářských staveb v rámci územních a stavebních řízení, možnosti projednání s pověřenými úřady; projektové dokumentace hydrogeologických průzkumů, vrtných a sanačních prací; rizikové analýzy; poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství; stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů;
návrhy, vytyčování a revize pásem hygienické ochrany vodních zdrojů; vyhledávání zdrojů podzemní vody pro pitné a užitkové účely; monitoring kvality povrchových i podzemních vod; průzkum znečištění nesaturované i saturované zóny horninového prostředí, zjišťování množství a rozsahu znečištění, vyhledávání případných zdrojů kontaminace, jejich přesná lokalizace a sanace znečištěného území, monitoring vlivu znečištění na okolní prostředí;  hydrogeologická ochrana podzemních vod:

Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody

 

Zdroje vody - vzorkování studna
Vrt
Vrtání
Studna
Studna
Zdroj vody
Studna