Odborné články

Rok 2013

Datum vydání: 03.09.2013
Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav

V roce 1996 po zamítnutí odběru podzemní vody OHS Svitavy (vzhledem k překročeným limitním hodnotám pro PCE) z nově vybudovaných vrtů HS-1/I a HS-1/II, které měly sloužit jako zdroj pitné vody pro Svitavy, byl zpracován předběžný průzkum, v rámci kterého bylo vytipováno několik potenciálních zdrojů kontaminace karcinogenními ClU v prostoru města Svitavy.

Rok 2012

Datum vydání: 08.08.2012
Odstranění staré ekologické zátěže v Mars Svratka, a.s.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim realizuje sanační práce na lokalitě již od roku 1996. V současné době probíhají práce na základě dvou samostatných projektů. Projekt dokončovací fáze sanačního zásahu řeší sanaci horninového prostředí znečištěného těkavými chlorovanými uhlovodíky v areálu a okolí podniku.

Datum vydání: 08.08.2012
První etapa projektu NIKM je u konce

V roce 2009 odstartoval projekt NIKM (Národní inventarizace kontaminovaných míst). Smyslem tohoto projektu je podchytit ve vymezeném časovém úseku co nejvíce kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky a provést jejich základní zhodnocení s ohledem na potenciální rizika pro zdraví obyvatel a pro životní prostředí.

Datum vydání: 08.08.2012
Likvidace staré ekologické zátěže tvořené pesticidními látkami v obci Zaječice

Předmětem sanačních prací byla demolice bývalého skladu chemikálií a odtěžba kontaminovaných podložních zemin, bourací práce ve špýcharu, vyčištění studny a kanalizace vedoucí od skladu chemikálií do potoka Ležák.

Datum vydání: 31.07.2012
Analýza rizik Svatá Anna - zajímavá zjištění

Dle dosavadních zjištění byla zjištěna kontaminace těkavými chlorovanými uhlovodíky ve všech výše uvedených vodotečích, dále byly detekovány i těžké kovy v sedimentech uvedených vodních toků.

Datum vydání: 30.07.2012
Nasazení vrtné soupravy HVS 245 v roce 2012.

Firma Ekomonitor, jako jedna z mála firem v České republice, může provádět průzkumné vrty a vrtané studny bez omezení. To znamená i vrty hlubší než 30 m. Vrty hlubší než 30 m jsou v ČR dozorovány Státní báňskou správou.

Datum vydání: 27.07.2012
Vodní zdroj Třebechovice pod Orebem - Bědovice, průzkum znečištění a analýza rizik

V letech 2011 až 2012 řešila společnost Vodní zdroje Ekomonitor dlouhodobou kontaminaci Vodního zdroje Třebechovice-Bědovice pesticidy, která zabraňuje využívání jinak kvalitní měkké podzemní vody pro zásobování města Třebechovice pod Orebem.

Rok 2010

Datum vydání: 04.10.2010
Podíl firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na provozu obecních vodovodů a kanalizací

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. v rámci svého širokého sortimentu nabízených prací zajišťuje služby i pro obce, které si samy provozují vodovod a kanalizaci.

Datum vydání: 16.08.2010
Zlepšování kvality povrchových vod v Ústeckém kraji

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. provedla ve vymezených úsecích Bouřlivého potoka a řeky Bíliny (v okolí městyse Hostomice) průzkumné práce zaměřené na nalezení antropogenního znečištění v říčních sedimentech a zeminách a posouzení jakosti povrchových vod.

Datum vydání: 09.08.2010
Legislativní okénko

Novela vodního zákona – zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bude účinná od srpna 2010 a obsahuje více než 200 novelizačních úprav. Znění, které vyšlo ve Sbírce zákonů, je pouze přehledem změn, vydání úplného znění se připravuje na září 2010.