Firemní časopisy

V novém čísle našeho firemního časopisu se dozvíte o tom, jak budujeme nové zdroje vody pro obce a posilujeme jejich vodárenské soustavy, o ...
Firemní časopis společnosti Vodní zdroje Ekomonitor přináší příspěvky týkající se některých nových právních předpisů, informace ...
Novější >
Nejnovější
Firemní časopis č. 2 Firemní časopis č. 2

Firemní časopis č. 2 přináší rozbor ustanovení připravované novely vodního zákona, která, bude-li novela přijata ve znění předkládaném MŽP, budou znamenat velké znevýhodnění pro komerční laboratoře. Optimisticky nevyznívá ani článek o problematice ekologických zátěží se státní garancí. V dalších článcích se dočteete např. o servisu ČOV, o zkušenostech s kontaminací dnových sedimentů a další.

Firemní časopis 2016/1 Firemní časopis 2016/1

Nové vydání firemního časopisu přináší informace o komplexním řešení nakládání s vodou v obcích a pro ty, kteří mají o tuto problematiku hlubší zájem, pozvánku na seminář Voda a obce. Další příspěvky se týkají analýzy rizika zlatodolu Roudný, obnovy krajinných struktur a podpory přírodních biotopů na Kunětické hoře, přinášejí informace odstranění skládky pneumatik v Boru u Skutče, o budování nových vodních zdrojů, rekonstrukcích obecních ČOV a další zajímavosti.

Firemní časopis 2013/2 Firemní časopis 2013/2

V dalším čísle našeho firemního časopisu naleznete zajímavé články o požadavcích na BOZP ČOV, o nových publikacích a vzdělávacích akcích. Můžete si také přečíst odborný příspěvek Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – hydrologický monitoring, Projektování čistíren odpadních vod či Dlouholetá ekologická zátěž v centru Svitav.

Firemní časopis 2013/01 Firemní časopis 2013/01

* Kuriozity na Marsu * Legislativní okénko * Analýza rizik následků staré hornické činnosti v Lukavici * Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností * Důl Barbora se dynamicky mění * Přírodovědné průzkumy a dendrologické studie *

Firemní časopis 2011/1 Firemní časopis 2011/1

Platná legislativa týkající se pořizování geologické dokumentace sanačních geologických prací*Naplnění vytčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR*Změny v plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti ovzduší za rok 2010*Kontaminanty v životním prostředí