Moderní sanační postupy

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz

 

Aplikace nanoželeza na lokalitě KouřimAplikace nanoželeza Kouřim

  • realizováno v letech 2011-2012 ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, za účelem ověření možnosti využití železných nanočástic pro případnou sanaci kontaminace chlorovaných uhlovodíků
  • aplikace železných nanočástic NANOFER 25S (český výrobce NANO IRON, s.r.o.) byla provedena ve dvou cyklech s následným sledováním chemických ukazatelů na podzemní vodě (v časovém období 9 měsíců)
  • aplikace probíhala pomocí automatického systému (viz. fotodokumentace), který naředěnou zásobní suspenzi nanoželeza o výsledné koncentraci prvních jednotek gramů na litr (cca 2,5 g/l) zasáknul do třech aplikačních vrtů (celkem aplikováno 150 kg)
  • zásak suspenze nanoFe byl prováděn gravitačně, zasakovací hadice byla vyústěna těsně pod hladinou podzemní vody ve vrtu
  • provedený test prokázal účinnost použití nanoželeza pro redukci ClU v zájmové lokalitě
Aplikace nanoželeza na lokalitě Kouřim Aplikace nanoželeza na lokalitě Kouřim

 

Podpora přirozené atenuace

Podpora přirozené atenuacePřirozená atenuace představuje souhrn dějů, které v životním prostředí vedou k redukci množství kontaminantů, jejich toxicity, mobility, koncentrace kontaminantů a objemového rozsahu kontaminace. Největší význam mají degradace, disperze, ředění, sorpce, těkání a chemická nebo biochemická stabilizace kontaminantů.
Společnost Vodní zdroje Ekomonitor na několika lokalitách aplikovala metodu podporované přirozené atenuace, která spočívala ve stimulaci aerobní biodegradace kontaminantů v podzemní vodě. Princip stimulované biodegradace spočíval v postupné dodávce kyslíku a živin degradujícím mikroorganismům, které se přirozeně v prostředí vyskytují, nicméně jejich schopnost degradovat kontaminanty je limitována právě dostupností živin a kyslíku. Za účelem stimulace biodegradačních pochodů byly do sanačních vrtů opakovaně vkládány náplně, které obsahovaly látky postupně uvolňující kyslík (ORC – Oxygen Release Compound) a zdroje dusíku a fosforu. Živiny a kyslík se uvolňují z náplně po dobu 3-6 měsíců. Poté je potřeba náplň vyměnit. Metoda je vhodná zejména na lokalitách s kontaminací ropnými uhlovodíky, lehčími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a aromáty typu BTEX.

Podpora přirozené atenuace   Podpora přirozené atenuace

 

Výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody

 

Služby firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

Přímé kontakty

  Firemní kontakt:

  Zelená linka: +420 800 13 11 13
  Telefon: +420 469 682 303-5
  E-mail:  ekomonitor(at)ekomonitor.cz