Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav

V případě dotazu volejte ZDARMA 800 13 11 13 nebo kontaktuje odborníky.
Poptávky zasílejte na adresu ekomonitor@ekomonitor.cz.

 

Pozemkové úpravy slouží pro zajištění:

 • uspořádání vlastnických práv k pozemkům
  a věcných břemen
 • přístupnosti pozemků tak, aby mohly být racionálně využívány
 • podmínek pro zlepšení životního prostředí
 • ochrany půdního fondu
 • optimálních podmínek vodního hospodářství
 • ekologické stability krajiny
 • podkladů pro územní plánování

 

 

Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., metodickým návodem k provádění pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu a technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení.

     

Při projektování komplexních pozemkových úprav:

 • zpracováváme popis území, vyhodnocujeme přírodní podmínky a stav hospodářského využití území, analyzujeme vliv na životní prostředí (rizika ohrožení jednotlivých složek životního prostředí)
 • účastníme se jednání vedených Státním pozemkovým úřadem, resp. krajským pozemkovým úřadem
 • za účasti vlastníků dotčených pozemků spolupracujeme s pracovníky pozemkových úřadů při zjišťování průběhu hranic pozemkových úprav
 • zpracováváme plány společných zařízení vč. potřebných výpočtů a návrhů nezbytných technických řešení
 • zpracováváme návrhy nového uspořádání pozemků, vč. jednání s vlastníky
 • poté, co rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy nabude právní moci, zpracováváme nové digitální katastrální mapy
 • spolupracujeme s vlastníky při rozhodování o požadavcích na vytyčení pozemkových úprav v terénu

Naši projektanti používají software Atlas DMT, Proland a AutoPen.

Při projektování pozemkových úprav spolupracujeme s renomovanými společnostmi Geodetales Chrudim, s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.