Inženýrská a poradenská činnost

Inženýrská a poradenská činnost zahrnuje velké spektrum poradenské a konzultační činnosti v různých oblastech ochrany životního prostředí, zpracování oznámení, dokumentace a posudků vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC), řešení hlukových studií, ekologických auditů atd.

EIA, SEA

Cílem posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a koncepcí a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Zpracováváme posouzení vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA):

 • pro stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze zákona č. 100/2001 Sb. zpracujeme oznámení, dokumentace a posudky EIA
 • zpracujeme oznámení a vyhodnocení koncepcí z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA)
 • zpracujeme vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
 • vypracujeme nebo prostřednictvím spolupracujících osob zajistíme zpracování nezbytných průzkumů a odborných studií (hlukové a rozptylové studie; hodnocení vlivů na veřejné zdraví; biologický, dendrologický průzkum, hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, hodnocení vlivu zásahů na chráněné zájmy přírody a krajiny, hodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz, pedologický průzkum aj.)
 • zastoupíme klienty v řízeních podle zákona č. 100/2001 Sb.
image

Ekologické audity

Zpracujeme ekologický audit výrobních podniků, nevýrobních činností, pozemků i jiných nemovitostí:

 • provádíme posouzení činnosti z hlediska dodržování platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a vyčíslení nezbytných nákladů k odstranění rozporů a dodržení souladu
 • navrhneme a realizujeme průzkum potenciálního znečištění stavebních konstrukcí a horninového prostředí a vyhodnotíme rozsah možné kontaminace i náklady na její odstranění
 • zpracováváme Due Diligence s vyčíslením nákladů na uvedení do souladu s platnou environmentální legislativou
 • zhotovíme ekologický audit pro potřeby získání dotačních prostředků
 • zajišťujeme poradenství v oblasti plnění environmentálních závazků společností

IPPC

Pomáháme se získáním nebo se změnami integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.:

 • zpracujeme žádost o povolení činností a jejich změn uvedených v příloze zákona č. 76/2002 Sb.
 • vypracujeme nebo prostřednictvím spolupracujících osob zajistíme zpracování nezbytné dokumentace (hlukové a rozptylové studie; odborné posudky zdrojů znečišťování ovzduší, provozní řády, havarijní plány, protokoly o nezařazení podle zákona č. 224/2015 Sb. aj.)
 • provedeme průzkum předmětného území a zhotovíme základní zprávu podle § 4a zákona č. 76/2002 Sb.

Hlukové studie

Zpracujeme hlukové studie vlivu stacionárních a liniových zdrojů hluku:

 • v prostředí SW Hluk+ zpracujeme modelové šíření hluku ze stacionárních a liniových zdrojů a zhotovíme akustickou studii pro potřeby ochrany veřejného zdraví před hlukem
 • provádíme výpočty šíření hluku v různém prostředí a neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
 • navrhujeme protihluková opatření
 • provádíme sčítání dopravy a vyhodnocení dat podle Technických podmínek MD ČR
 • prostřednictvím spolupracující společnosti BIOANALYTIKA CZ s.r.o. zajistíme měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí

Další inženýrská a poradenská činnost

 • zajišťujeme a koordinujeme stanoviska, vyjádření, studie a posudky v rámci předprojektové a projektové přípravy se zaměřením na vodní, odpadové hospodářství a na ochranu ovzduší a životního prostředí
 • provádíme biologické a dendrologické průzkumy, řešíme problematiku kácení dřevin, zajišťujeme biologický dozor staveb
 • zpracováváme plány odpadového hospodářství i havarijní plány
 • zpracováváme provozní řády podle zákona o vodách a podle zákona o ochraně ovzduší
 • nabízíme asistenci při povolování umístění, stavby a provozu stacionárních zdrojů znečištění ovzduší včetně vypracování nezbytné dokumentace
 • nabízíme poradenství v oblasti nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami
 • řešíme problematiku obtěžování zápachem a eliminaci zápachu ze zemědělských a průmyslových provozů
image
image

Kontakt & Poptávka

+420 469 682 303-5

+420 800 13 11 13

ekomonitor@ekomonitor.cz

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III (mapa)

IČ: 15053695 / DIČ: CZ15053695

ISDS: 3v8a5db

Kompletní kontakty

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: